نیازمندیهای ایران
3637
نیازمندیهای ایران
1053
نیازمندیهای ایران
393051
0
ads1
ads1

طراحی وب سایت

طراحی وب سایت
طراحی وب سایت
طراحی وب سایت
تعداد بازدید
157182 دفعه
تعداد کلیک
55 دفعه
تاریخ انقضاء
پنج شنبه, 17 خرداد 1397
تاریخ ثبت
سه شنبه, 18 ارديبهشت 1397
گروه : كامپيوتر
زیر گروه : طراحي WEB

شرکتمهندسی مکعب هوش و نقشباهدفارائهمطلوب کلیه خدماتمربوط به دیجیتال مارکتینگ و برندیگدرسال1392تاسیسگردید. اینشرکتبابهرهگیریازکارشناسانو دانشآموختگانمجرب،جهتاهدافذیلفعالیتخودراآغازوتاکنونادامهدادهاست. اینشرکتازبدوتاسیستاکنون،خدمات متنوعیراباتوجهبهموضوعفعالیتشرکت(دیجیتال مارکتینگ و برندیگ)بهسازمان ها،موسسات،شرکتهایدولتیوخصوصیارائهنمودهاست. طراحی وپیادهسازیسایت هایسفارشمشتری،طراحیوپیادهسازینرم افزار های متناسببانیازواقعیسازمان هاوموسسات، مشاورههایبرندینگ و دیجیتال مارکتینگاز جمله فعالیت های شرکت ذکر شده است.

هموارهبراینباور،راسخواستواربودهوخواهیمماندکهباایدهپردازی،نوآوریوخلقمحصولاتجدیدوموردنیازدرعرصهانفورماتیککشور،خواهیمتوانستنظرورضایتشماعزیزانرادرراستایبالابردنبهرهوریکسب و کاروکاهشهزینههایعملیاتیجلبنماییم.

 

آدرس سایت :mokaabco.com

تلفن تماس :  09138347634

تاریخ انتقضای این آگهی گذشته و فرم ارتباط با کاربر غیر فعال می باشد

Template Design:Dima Group