نیازمندیهای ایران
3590
نیازمندیهای ایران
1033
نیازمندیهای ایران
369713
0
ads1
ads1

طراحی وب سایت

طراحی وب سایت
طراحی وب سایت
تعداد بازدید
148380 دفعه
تعداد کلیک
19 دفعه
تاریخ انقضاء
پنج شنبه, 17 خرداد 1397
تاریخ ثبت
سه شنبه, 18 ارديبهشت 1397
گروه : كامپيوتر
زیر گروه : طراحي WEB

شرکتمهندسی مکعب هوش و نقشباهدفارائهمطلوب کلیه خدماتمربوط به دیجیتال مارکتینگ و برندیگدرسال1392تاسیسگردید. اینشرکتبابهرهگیریازکارشناسانو دانشآموختگانمجرب،جهتاهدافذیلفعالیتخودراآغازوتاکنونادامهدادهاست. اینشرکتازبدوتاسیستاکنون،خدمات متنوعیراباتوجهبهموضوعفعالیتشرکت(دیجیتال مارکتینگ و برندیگ)بهسازمان ها،موسسات،شرکتهایدولتیوخصوصیارائهنمودهاست. طراحی وپیادهسازیسایت هایسفارشمشتری،طراحیوپیادهسازینرم افزار های متناسببانیازواقعیسازمان هاوموسسات، مشاورههایبرندینگ و دیجیتال مارکتینگاز جمله فعالیت های شرکت ذکر شده است.

هموارهبراینباور،راسخواستواربودهوخواهیمماندکهباایدهپردازی،نوآوریوخلقمحصولاتجدیدوموردنیازدرعرصهانفورماتیککشور،خواهیمتوانستنظرورضایتشماعزیزانرادرراستایبالابردنبهرهوریکسب و کاروکاهشهزینههایعملیاتیجلبنماییم.

 

آدرس سایت :mokaabco.com

تلفن تماس :  09138347634

ارتباط با صاحب تبلیغ : ava

* : برای تکمیل فرم ستاره دارها را پر کنید
گیرنده : ava

Template Design:Dima Group