نیازمندیهای ایران

پنجشنبه 4 مهر 1398


 
ماده 82: درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد.

ماده 83: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.
تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود:
الف – مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (25%) و بدون اثاثیه ببست درصد (20%) حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.
ماده 84 : میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنوانی مشخص میشود.

ماده 85 : نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است.

ماده 86 : پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
تبصره – پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسور بازنشستگی یا بیمه نمیباشند، با عنوان حق المشاره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیقی و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) می باشد. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر ظرف مدت تعیین شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعدام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.

ماده 87 : اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.
اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگیهای لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88 : درمواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود، دریافت کنندگان حقوق مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده 89 : صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف میباشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده 90 : در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 91 : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱- رؤسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی درایران و رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.
۲- رؤسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
۳- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.
۴- کارمندان محلی سفارتخانهها وکنسول گریها ونمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
۶- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
۷- حذف شده است.
۸- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.
۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.
۱۱- خانههای سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامههای خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود.
۱۲- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
۱۳- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.
۱۴- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان
۱۵- حذف شده است.
۱۶- حذف شده است.
ماده 92 : پنجاه درصد (50% ) مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده میشود.
تبصره – حذف شده است.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 3 مهر 1398


   
  بخش 5 - مجامع عمومی

  ماده 72 - مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشكیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشكیل مجمع عمومی‌و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی كه به موجب قانون تكلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

  ماده 73 - مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:

  مجمع عمومی مؤسس
  مجمع عمومی عادی
  مجمع عمومی فوق‌العاده
  ماده 74 - وظایف مجمع عمومی مؤسس :

  رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و هم چنین احراز پذیره‌نویسی كلیه سهام شركت و تأدیه مبالغ لازم.
  تصویب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن.
  انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت.
  تعیین روزنامه كثیرالانتشاری كه هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌شد.
  ‌تبصره - گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی مؤسس در محلی كه در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای‌مراجعه پذیره‌نویسان سهام آماده باشد.

  ماده 75 - در مجمع عمومی مؤسس حضور عده‌ای از پذیره‌نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین‌دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می‌شوند مشروط بر این كه لااقل بیست روز قبل از‌انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه كثیرالانتشاری كه در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است منتشر گردد.‌مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است كه صاحبان لااقل یك سوم سرمایه شركت در آن حاضر باشند. در هر یك از دو مجمع فوق كلیه تصمیمات باید‌به اكثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود در صورتی كه در مجمع عمومی یك سوم اكثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشكیل شركت را اعلام‌می‌دارند.
  ‌تبصره - در مجمع عمومی مؤسس كلیه مؤسسین و پذیره‌ نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یك رأی خواهد بود.

  ماده 76 - هرگاه یك یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر كتبی‌كارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس‌بگذارند. در صورتی كه مؤسسین برای خود مزایایی مطالبه كرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقدیم شود.

  ماده 77 - گزارش مربوط به ارزیابی آورده‌های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد. ‌دارندگان آورده غیر نقد و كسانی كه مزایای خاصی برای خود مطالبه كرده‌اند در موقعی كه تقویم آورده غیر نقدی كه تعهد كرده‌اند یا مزایای آنها موضوع‌ رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد كه موضوع مذاكره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شركت منظور نخواهد شد.

  ماده 78 - مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول كند.

  ماده 79 - هرگاه آورده غیر نقد یا مزایایی كه مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی كه از یك ماه تجاوز نخواهد كرد‌تشكیل خواهد شد. در فاصله دو جلسه اشخاصی كه آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می‌توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد‌تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی كه مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می‌توانند با انصراف از آن مزایا در شركت باقی بمانند. در‌صورتی كه صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه‌كنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می‌گردد و سایر‌ پذیره‌ نویسان می‌توانند به جای آنها سهام شركت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه كنند.

  ماده 80 - در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس كه بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده‌های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشكیل‌می‌گردد باید بیش از نصف پذیره‌نویسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و‌ دستور جلسه دوم قید گردد.

   

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 3 مهر 1398

   
  ماده 63 - در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شركت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به خود منتفی خواهد بود.

  ماده 64 - شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود. ‌تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. ‌دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می‌تواند تحت شرایط و به ترتیبی كه در ورقه قید شده است آن را با سهم شركت تعویض كند.

  ماده 65 - از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شركت نمی‌تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل‌تبدیل به سهام منتشر كند یا سرمایه خود را مستهلك سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام كاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته كند یا در نحوه تقسیم‌منافع تغییراتی بدهد. كاهش سرمایه شركت در نتیجه زیان‌های وارده كه منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز كه‌دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می‌دارند می‌گردد و چنین تلقی می‌شود كه این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار‌اوراق مزبور سهامدار شركت بوده‌اند.

  ماده 66 - از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و‌به طور كلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن كه‌حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعویض می‌كنند به نسبت سهامی كه در نتیجه معاوضه مالك می‌شوند حفظ شود.‌به منظور فوق شركت باید تدابیر لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعویض می‌كنند بتوانند به نسبت و‌تحت همان شرایط حقوق مالی مذكور را استیفا نمایند.

  ماده 67 - سهامی كه جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره‌نویسان در برابر‌دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذكور می‌باشد و نزد شركت نگاهداری خواهد شد این گونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق‌قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتی كه تعویض ورقه قرضه با‌سهم احراز گردد.

  ماده 68 - سهامی كه جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود مادام كه این تعویض به عمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه‌قابل تأمین و توقیف نخواهد بود.

  ماده 69 - اوراق قرضه ممكن است قابل تبدیل به سهام شركت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای كه اجازه انتشار اوراق قرضه را‌می‌دهد شرایط و مهلتی را كه طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبدیل كنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه‌را به هیأت مدیره خواهد داد.

  ماده 70 - در مورد ماده 69 هیأت مدیره شركت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذكور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت‌نشده اوراق قرضه‌ای كه جهت تبدیل به سهام شركت عرضه شده است سرمایه شركت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شركت‌ها‌سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی كه به شركت تسلیم كرده‌اند سهم خواهد داد.

  ماده 71 - در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرسان شركت اتخاذ تصمیم‌نماید و هم چنین مواد 63 و 64 در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398

   
  اشخاص حقوقی که به منظور بر طرف نمودن نیازهای مشترک و بهبود شرایط اقتصادی و یا اجتماعی افراد جامعه و با همکاری متقابل شکل میگیرد را شرکتهای تعاونی گویند. این نوع شرکتها دارای حداقل 7 نفر عضو بوده که شرایط عضویت می تواند در اساسنامه پیش بینی شده و طبق آن عمل نمود.

  انحلال شرکت از مواردی است که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. شرکتهای تعاونی به دلایل مختلفی ممکن است منحل شوند که از جمله آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد:

  چنانچه سرمایه تعاونی به حدی کاهش یابد که ادامه و انجام امور مربوطه مقدور نباشد.
  پایان آنچه هدف از تاسیس تعاونی بوده است.
  در صورتیکه مجمع عمومی فق العاده رای به انحلال تعاونی دهد.
  در مواردی که عملیات تعاونی مطابق با قوانین و مقررات قانونی نبوده و یا اینکه مهلتی که وزارت تعاون برای آنها مشخص می نماید به اتمام رسیده باشد.
  چنانچه شرکت تعاونی فعالیتی نداشته باشد وزارت تعاون می تواند اقدام به انحلال شرکت نموده و هیات تصفیه ای را از بین اعضا و یا افراد دارای صلاحیت انتخاب نماید. هم چنین اگر تعاونی رای به انحلال خود داده باشد ولی هیئت تصفیه ای را تعیین نکرده باشد و یا اینکه مدیران تصفیه ای که از طرف تعاونی انتخاب شده اند به وظایف خود عمل ننمایند، وزارت تعاون می تواند در خصوص تعیین هیئت تصفیه اقدام نماید.

  اقداماتی که در طول تصفیه توسط مدیر یا مدیران تصفیه بایستی انجام شود به قرار زیر می باشد:

  رسیدگی به بدهی های تعاونی و اقدام جهت پرداخت آنها
  پرداخت سهام و سود سهام اعضا در صورتیکه از حساب ذخیره غیرقابل تقسیم شرکت بیشتر باشد.
  انتقال باقی مانده مبلغ به حساب ذخیره تعاونی غیرقابل تقسیم به جهت اقدامات مربوطه طبق قانون
  همانطور که اشخاص حقوقی در طول فعالیت توسط مدیران خود اداره می شوند، در زمان انحلال و تصفیه هم بایستی شخص یا اشخاصی مدیریت شرکت را بر عهده داشته باشند که به این فرد یا افراد مدیر یا مدیران تصفیه می گویند.

  انجام امور تصفیه شرکتهای تعاونی به طور پیش فرض توسط آخرین مدیران شرکت انجام خواهد شد مگر اینکه اساسنامه شرکت و یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ترتیب دیگری را در نظر بگیرد.

   از اموری که پس از انحلال و آغاز تصفیه تعاونی بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه خواهد بود می توان موارد زیر را نام برد:

  به سرانجام رساندن اموری که توسط شرکت در حال انجام بوده و ناتمام مانده است.
  اقدام برای اجرای تعهداتی که ممکن است تعاونی در مقابل دیگر اشخاص داشته باشد و همچنین درخواست و مطالبه تعهداتی که دیگران در مقابل تعاونی دارند.
  پیگیری و وصول آنچه به عنوان مطالبات تعاونی باقی مانده است و پاسخگوئی به دعاوی مطرح شده علیه تعاونی
  بررسی و تعیین سود و زیان تعاونی که اصطلاحاً تنظیم بیلان نامیده می شود.
  تقسیم آن قسمت از دارائی تعاونی که مورد احتیاج نباشد؛ مدیران تصفیه حق تقسیم دارائی شرکت که برای رفع قروض شرکت مورد نیاز باشد را ندارد.
   شما عزیزان به منظور اطلاع از چگونگی تنظیم صورتجلسات انتخاب هیئت تصفیه در شرکت تعاونی می توانید با مشاوران موسسه  تماس گرفته و از دانش و تجربه مشاوران موسسه  بهره مند شوید.
   

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398


   
   
  بنابر قوانین اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری هر یک از اشخاص حقوقی که پس از تاسیس ، تصمیم به هرگونه تغییر داشته باشند لازم است طی صورتجلساتی متناسب با نوع تصمیم ، تنظیم شده و همراه با مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد تا پس از بررسی های کارشناسی نهایتاً منجر به صدور آگهی ثبتی گردد.

  لذا تنظیم صورتجلسات با توجه به تصمیمی که توسط صاحبان شرکت گرفته می شود امری تخصصی و حساس می باشد و از آنجائیکه پس از تنظیم صورتجلسات بایستی اطلاعات در سامانه اداره ثبت شرکتها بارگذاری گردد اهمیت این امر چند برابر گشته و عدم دقت و دانش کافی در این زمینه می تواند موجب خسارات مالی و اتلاف زمان گردد.

  از مدارکی که جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره می توان به آنها اشاره کرد:

  اطلاعات کامل ثبتی شخصیت حقوقی اعم از تاسیس و آخرین وضعیت شخصیت حقوقی
  مشخصات شناسنامه ای افراد حاضر در شخصیت حقوقی
  برابر با اصل مدارک شناسنامه ای افراد جدیدالورود
  و سایر مدارکی که بسته به نوع صورتجلسه، بایستی همراه با مدارک فوق تهیه و ارائه گردد مانند حکم نمایندگی، کد فراگیر ملی برای اتباع خارجی، برگه مفاصا حساب در خصوصی نقل و انتقال سهام و ... .

  پس از تنظیم صورتجلسات مربوطه که با توجه به مدارک ارائه شده انجام خواهد پذیرفت، امضای تمام افراد حاضر در شرکت ذیل صفحات صورتجلسه ضروری می باشد که پس از مهر و امضای صورتجلسات، اطلاعات وارد سامانه اداره ثبت گشته و از طریق پست به آن اداره ارسال میگردد.

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 1 مهر 1398


  انجام برخی از کسب وکارها بدون داشتن شخصیت حقوقی عملا غیر ممکن است. در واقع ابتدا باید شما بصورت قانونی و بر اساس دستورالعمل های مرتبط با این موضوع شرکت خود راثبت کنید و بعدا به فعالیت در ان موضوع مبادرت نمایید در غیر اینصورت فعالیت شما تخلف محسوب خواهد شد و تبعات زیادی برای شما به دنبال خواهد داشت.

  آژانس های هواپیمایی و مسافرتی از این دست شرکت ها هستند. برای ثبت آژانس مسافرتی سازمان میراث فرهنگی و برای ثبت آژانس هواپیمایی سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران باید مجوز لازم را صادر نمایند و پس از آن باید شرکت ثبت شود تا امکان فعالیت در موضوع مورد نظر وجود داشته باشد.

  در این راستا آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی  دو نوع شرکت گردشگری و خدمات مسافرتی را به رسمیت می شناسد که با تفاوت هایی از یکدیگر مجزا می شوند.

  برخی از شرکت ها و موسسات مسافرتی تنها به ارئه خدمات مسافرت هوایی و تنطیم برنامه های مسافرت به داخل و خارج از کشور با هواپیما بصورت مستقیم و غیر مستقیم می پردازند و تنها خدماتی که ارائه می کنند تهیه مکان و یا جایی برای اقامت است. این دسته از شرکت های مسافرتی را شرکت های بند الف می دانند که زیر نظر سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند و به همین دلیل باید مجوزمورد نیاز خود را  هم از سازمان هواپیمایی دریافت کنند.

  اما دسته دوم بیشترین تمرکز خود را بر ارائه خدمات گردشگری داخلی و خارجی و برنامه ریزی های لازم برای مسافرت های داخل ایران و بین المللی با  تامین وسیله سفر بصورت زمینی و هوایی و یا دریایی و سایر خدمات متناسب برای گردشگر مانند رزرو بلیط مناطق گردشگری، رزرو هتل و مسافرخانه، ارائه غذا و ... معطوف داشته اند که این نوع شرکت ها و یا آژانس ها را آژانس های گردشگری از نوع بند ب می نامند که باید زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت نموده و مجوز فعالیت خود را هم از این سازمان دریافت نمایند.

  این آژانس ها می توانند با ارائه مدارک و شرایط لازم هر دو مجوز را از سازمان های مرتبط دریافت و فعالیت خود را بر هر دو موضوع متمرکز نمایند.

  ثبت آژانس هواپیمایی

  در قانون تجارت و یا سازمان هواپیمایی ایران  شرط تحصیلی خاصی برای متقاضیان ثبت آژانس هواپیمایی دیده نشده است هر چند فارغ التحصیلان رشته های گردشگری , زبان انگلیسی و روابط بین الملل و رشته های دیگر مرتبط بیشتر به سمت ثبت این آژانس ها می روند.

  انچه مسلم است الزام به دریافت مجوز و تایید سازمان هواپیمایی است و حتی مدیر عامل منتخب آژانس را باید سازمان هواپیمایی تایید کند.

  برای ثبت آژانس هواپیمایی انواع قالب شرکت ها می تواند ثبت شود ولی مرسوم ترین و بهترین قالب برای این نوع شرکت ها شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

  برای ثبت آژانس هواپیمایی در قالب شرکت با مسئولیت محدود دو نفر شریک حداقل نیاز است که یک نفر از انها  باید دارای سابقه فعالیت مفید یعنی حداقل سه سال در این زمینه باشد. ضمنا نباید هیچ یک از این شرکا دارای سوء پیشینه کیفری باشند.

  مراحل ثبت آژانس هواپیمایی شرکت با مسئولیت محدود به ترتیب زیر می باشد:

  تهیه پیش نویس اساسنامه مورد تایید همه شرکا و ارسال ان به سازمان هواپیمایی کشور برای بررسی و صدور مجوز لازم. این مجوز بر اساس اساسنامه ارسال شده صادر می شود بنابراین نباید هیچ تغییری در مفاد ان دیگر داده شود و در صورت ضرورت باید این تغییرات به استحضار سازمان هواپیمایی برسد. در کل هر نوع تغییری در اساسنامه و بعدا در مدیریت و شرایط قانونی شرکت باید با نظر سازمان هواپیمایی کشور باشد.
  قدم بعدی تعیین شریک است . دو نفر حداقل نفرات مورد نیاز برای ثبت شرکت می باشد. این تعداد حداکثری ندارد و می توان با هر تعداد شرکت را ثبت کرد.
  تادیه میزان سرمایه لازم برای شرکت قدم بعدی ثبت آژانس هواپیمایی است. هر چند شرکت با مسئولیت محدود تنها با تعهد مدیر عامل برای تادیه مبلغ تعیین شده می تواند به ثبت برسد اما در هر صورت در اساسنامه آژانس باید میزان اعلام و تعهد شده شرکا مشخص شود. هر یک از این شرکا به اندازه سرمایه ای که در شرکت می اورند در شرکت مسئولیت و سهم و امتیاز خواهند داشت. یعنی به همان میزان از سود و زیان آژانس بهره می برند.
  مرحله بعدی تعیین نام برای آژانس هواپیمایی است. در ابتدا و یا انتهای نام آژانس باید قالب شرکت اورده شود یعنی عبارت با مسئولیت محدود باید دیده شود. بعد به دلیل نوع فعالیت این نوع شرکت ها ذکر عبارت آژانس هواپیمایی نیز در دنباله و یا ابتدای نام شرکت مرسوم است. اما نهایتا باید نامی سه سیلابه با معنا و مفهوم فارسی متناسب با قوانین نام گذاری کشور باید برای آژانس انتخاب شود. این نام باید مورد تایید همه شرکا باشد. در ابتدا پنج نام باید انتخاب شود که اگر یکی از این نام ها انتخاب شد که هیچ در غیر اینصورت باید دوباره چند نام اعلام شود.
  سپس مدارک شرکت باید نهایی شود. اساسنامه ابتدایی با تایید همه شرکا به همراه اظهارنامه و تقاضانامه و ... قبل از ارسال درخواست برای ثبت شرکت باید اماده شده باشد.
  مدارک اماده شده به همراه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که در ان مدیران و اعضاء هیئت مدیره و نفرات دارای امضا مجاز انتخاب شده اند به همراه صورتجلسه هیئت مدیره که در ان سمت ها و شروح وظایف تعیین شده باید در هنگام ثبت نام شرکت در سایت آپلود شود.
  با تکمیل ثبت نام در سایت شماره پیگیری و شناسه ملی شرکت را یادداشت کنید.
  این درخواست با مجوز سازمان هواپیمایی مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه مشکلی نباشد تایید می شود.
  حال باید مدارک و مستندات حضورا به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود. مدارک در پرونده قرار داده خواهد شد و پیش نویس اگهی روزنامه رسمی تهیه خواهد شد. هزینه ها را شما پرداخت خواهید کرد. متن شرکت و خلاصه ان اگهی خواهد شد. خلاصه شرکت هم در روزنامه رسمی و هم در یک روزنامه کثیرالانتشار باید اگهی شود.
  حال پرونده دارایی را تشکیل دهید, دفاتر مالیاتی را دریافت کنید و کد اقتصادی خود را تحویل بگیرید و آژانس هواپیمایی خود را رسما راه اندازی کنید.
  به یاد داشته باشید بدون انجام این مراحل شما شرایط لازم را برای انجام این فعالیت ندارید و در صورت مشخص شدن محکوم به اعمال کاری غیر قانونی هستید. در ضمن اگر در کنار فعالیت آژانس هواپیمایی خود می خواهید فعالیت های آژانس مسافربری و یا گردشگری را هم انجام دهید باید مجوز های لازم را از سازمان گردشگری و میراث فرهنگی دریافت نمایید و در اساسنامه این موضوع را قید کنید.

  همچنین هر گونه تغییرات مانند انتخاب مدیر جدید باید با نظر سازمان هواپیمایی باشد چراکه این سازمان به عنوان متولی نظارت بر آژانس های هواپیمایی است.

   

  انجام هر گونه فعالیت گردشگری و هواپیمایی بدون اطلاع و مجوز های لازم از سازمان های گردشگری و میراث فرهنگی و همچنین سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خلاف مقررات محسوب می شود و ممکن است تبعات بدی برای شما داشته باشد این در حالی است که ثبت و راه اندازی یک آژانس هواپیمایی با مشاوره و تخصص کارشناسان و متخصصین مجرب و کار دان موسسه حقوقی  به راحتی و با کم ترین هزینه ممکن است.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 1 مهر 1398


   
  در دنیای امروز به منظور ارائه خدمات خاص و انجام برخی از امور باید دارای اعتبار حقوقی باشید. یکی از این فعالیت ها فعالیت های آموزشی است. در واقع رقابت و ورود ایده ها و تکنولوژی های جدید اموزشی به افراد حقیقی اجازه نخواهد داد تا بتوانند هم پای شخصیت های حقوقی بمانند و به ناچار از صحنه رقابت بیرون خواهند رفت.

  اما برای اینکه فعالیت اموزشی در قالب شخصیت حقوقی انجام دهید باید اقدام به ثبت موسسه غیر تجاری بکنید. حیطه اموزشی از جمله موضوعاتی است که خدمات تولیدی و صنعتی ارائه نمی دهد و در حوزه تجاری قرار نمی گیرد از این رو باید موسسه غیر تجاری ثبت شود.

  موسسات غیر تجاری بر دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی هستند. موسساتی که برای موسسین خود منافع مالی و ریالی ندارند را موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی و موسساتی که برای موسسین خود دارای منفعت باشند را موسسه غیر تجاری انتفاعی می نامند . درست مانند انواع و اقسام موسسات اموزشی، آموزشکده های زبان خارجی، مدارس غیر انتفاعی، کانون های اموزشی و ...

  برای ثبت موسسه آموزشی داشتن سابقه کاری مرتبط اهمیت زیادی دارد. شما باید به عنوان موسس یک اموزشگاه حداقل سه سال در یک موسسه اموزشی تدریس کرده باشید و سابقه کار مرتبط بتوانید ارائه نمایید. ضمن اینکه باید یکی از موسسین حداقل دارای مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع  اموزشگاه باشد. و یا سابقه ان بتواند این کسری را برای او جبران نماید.

  موضوع مهم برای ثبت موسسات اموزشی دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح است. به عنوان مثال برای تاسیس یک مدرسه غیر انتفاعی باید اموزش و پرورش مجوز صادر کند، برای اموزشگاه هنر باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسات اموزش فناوری و اطلاعات و کامپیوتر  باید از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجوز دریافت نمایند. از این رو شناخت مرجع ذی صلاح برای دریافت مجوز مربوطه اهمیت زیادی دارد .

  هر فردی نمی تواند موسسه اموزشی به ثبت برساند. موسسات اموزشی باید توسط افرادی حداقل با مدرک کارشناسی به ثبت برسند. این افراد باید دارای سه سال سابقه حداقلی در حوزه مربوطه باشند و هیچ گونه محکومیت کیفری و نظامی نداشته باشند.

  موسسات اموزشی می توانند یک منظوره باشند مثلا یک موسسه اموزشی تنها هدف اموزش خود را متمرکز بر موضوع حسابداری و مالی می کند و به سایر مباحث علمی دیگر توجهی ندارد و یا موسسه اموزش زبان خارجی تنها بر موضوع اموزش زبان انگلیسی تمرکز می کند.

  اما برخی از اموزشگاه ها توجه خود را منحصر به یک موضوع نمی کنند. این اموزشگاه ها با به کار گیری اساتید مختلف در حوزه ها و رشته های مختلف تدریس می کنند ، به موضوعات علمی و تحقیقاتی وارد می شود، اقدام به مشاوره تخصصی می کنند، در زمینه های عملی و تئوری با هم فعالیت دارند و ... که این اموزشگاه ها را اصطلاحا اموزشگاه های علمی جامع می نامند که نه تنها در حوزه های پایه بلکه در حوزه های تخصصی نیز ورود پیدا می کنند و با ارائه ایده و برگزاری کلاس در واقع همه خدمات اموزشی را ارائه می کنند.

  حال اگر یک اموزشکاه تخصصی وجود داشته باشد و شما بخواهید موسسه اموزشی تخصصی به ثبت برسانید تنها نیاز خواهید داشت از یک مرکز ذی صلاح مجوز دریافت نمایید ولی موسسات چند منظوره اموزشی باید از سازمان ها و نهاد های ذی صلاح متفاوت مجوز های لازم را دریافت و در اساسنامه دقیقا حوزه هایی را که در ان مجوز دریافت نموده و وارد می شوند را مشخص نمایند.

  از این رو تهیه و تنظیک یک اساسنامه موسسه اموزشی می تواند بسیار پیچیده و گمراه کننده باشد. برای ثبت موسسه اموزشی خود شما هم می توانید اقدام نمایید ولی به دلیل پیچیدگی هایی که دارد اصلا توصیه نمی کنیم که این کار توسط خودتان انجام شود. بهترین حالت استفاده از خدمات موسسه حقوقی  و سپردن این مهم به دستان توانمند وکلای این موسسه می باشد.

  به یاد داشته باشید موسسات اموزشی برای دریافت مجوز باید مراحل طولانی را دنبال کنند، اقدام درخواست مجوز باید از استان خودتان و از طریق ادارات کل باشد. گاهی دریافت یک مجوز ساده ممکن است شما را نا امید کند.
   

 • نظرات() 
 • یکشنبه 31 شهریور 1398


  اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ،فن،فناوری ،صنعت و مانند آن ها حل می نماید.اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.

  هر گاه کسی تقاضای ثبت اختراعی را کند که دیگری آن را عیناَ اختراع خود بداند یا آنقدر به اختراع او شبیه باشد که جدید بودن اختراع لاحق محرز نباشد می توان به تقاضای ثبت اختراع وی اعتراض کند.(ماده ی 16 ق.ث.ع.ا)
  طریقه ی ثبت اختراع در ایران طریقه ی اعلامی است و اداره ی ثبت به هیچ وجه رسیدگی دقیقی نمی تواند نسبت به صحت و جدید بودن و قانونی بودن اختراع بنماید.به این جهت ماده ی 36 ق.ث.ع.ا تصریح می کند: «ورقه ی اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه ی مزبور به هیچوجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ی ابتدایی تهران اقامه ی دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند».
  بنابراین ثبت اختراع فقط تایید این است که در تاریخ معینی شخصی مدعی اختراعی شده و خود را صاحب آن معرفی نموده است و تا زمانی که خلاف این ادعا ثابت نشده است،صاحب ورقه ی اختراع از مزایای ورقه ای اختراع برخوردار می شود.به این جهت ق.ث.ع.ا پیش بینی نموده است که اشخاص ذی نفع می توانند در موارد زیر به محکمه رجوع کنند و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه ی اختراع را بنمایند:
  1-وقتی که اختراع،اختراع جدید نیست.
  2-وقتی که اختراع مخالف مقررات ماده ی 28 قانون صادر شده باشد.(یعنی مواردی که نمی توان به عنوان اختراع برای آن ها تقاضای ثبت نمود).
  3-وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده ی صنعتی یا فلاحتی نباشد.
  4-وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه ی اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده ی عملی،گذاشته نشده باشد.هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات و نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد،اختراع جدید محسوب نمی گردد.
  برای آنکه اشخاص ذی نفع بتوانند از ثبت اختراعی اطلاع حاصل نمایند،علاوه بر آنکه ثبت هر اختراعی در روزنامه ی رسمی منتشر می گردد،ماده ی 42 ق.ث.ع.ا مراجعه به کلیه ی اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس از صدور ورقه ی اختراع آزاد قرار داده و هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه ی اختراع یا معاملات راجعه به آن با تادیه حقی که آئین نامه معین می کند رونوشت مصدق تحصیل کند.
  رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا جزایی مربوط به اختراع در محاکم تهران به عمل می آید و مانند سایر دعاوی تجاری رسیدگی اختصاری است.
  تقاضاکننده ی ثبت اختراع در صورتی که تقاضای او از طرف اداره ی ثبت رد شود نیز حق دارد به دادگاه شهرستان تهران مراجعه نموده و از تصمیم اداره ی ثبت شکایت کند.پس از رسیدگی و صدور حکم اداره ی ثبت مطابق رای دادگاه رفتار خواهد نمود.
  موارد اعتراض:
  اعتراض به رد اظهارنامه ی اختراع:
  وفق ماده ی 58 آئین نامه ی اجرایی ثبت اختراع تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه،از سوی متقاضی قابل اعتراض است.اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه  با دلایل و مستندات مربوط به پرداخت هزینه ی رسیدگی به رد ثبت،ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم،از طریق مرجع ثبت به کمسیون موضوع ماده ی 170 این آئین نامه ،تسلیم شود.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
  اعتراض به تقاضای ثبت اختراع
  وفق ماده ی 59 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به  مرجع ثبت تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن خواهد شد.
  تبصره-مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
  اعتراض مبتنی بر ادعای حق مالکیت ثبت اختراع
  وفق ماده ی 60 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت،نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که اختراع قبلاَ به نام او ثبت نشده است،باید همزمان با اعتراض،برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده ی 59 این آئین نامه،ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله ی تمکین وی خواهد بود.
  هرگاه متقاضی کتباَ به اعتراض تمکبن نماید،درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.در صورت عدم تمکین متقاضی،مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید.همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق،غیر از حق مالکیت،نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است،مگر اینکه اختراع قانوناَ قابل ثبت نباشد.در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود.تصمیم کمیسیون طبق ماده ی 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ی 59 قانون است.
  تبصره 1-در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت،قابل استرداد نخواهد بود.
  تبصره 2-در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه ی رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.
  تبصره3-چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد.

  شما همواره می توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 31 شهریور 1398


  همان طوری که اسم تجارتی معرف تجارتخانه و کالایی است که تاجر عرضه می نماید ،علامت تجاری هم بیانگر همین معنی است. به این جهت در ماده ی یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1318 از آن چنین تعریف به عمل آمده است:علامت تجارتی عبارت است از هر گونه علامتی اعم از نقش ،تصویر،رقم،حرف،عبارت،مهر و ...که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجارتی تعیین و انتخاب می شود.علانت تجارتی معرف و مشخص کننده ی محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد.علامت تجارتی در صورتی که برابر ماده ی 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حق استفاده از آن را نخواهند داشت. لازم به توضیح است که آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در سال 1337 تصویب گردیده و در سال های بعد اصلاحاتی در آن به عمل آمده است.
  ثبت علامت تجارتی با قید نکات زیر در دفتر مخصوصی انجام می شود:
  1-تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
  2- تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
  3-الصاق یک نمونه از علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
  4-اخذ حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه
  5-امضاء درخواست کننده یا قائم مقام او به طوری که قسمتی از امضاء در روی صفحه و قسمتی دیگر روی علامت باشد.
  گواهی تایید ثبت علامت تجارتی:
  پس از آنکه علامت تجارتی به ثبت رسید، گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود و نکات زیر در آن باید قید گردد:
  1-تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه.
  2-تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن.
  3-اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت.
  4-نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور.
  5-در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت آن.
  6-تاریخ صدور تصدیق.
  7-مدت اعتبار علامت.
  8-امضاء رئیس شعبه ثبت علایم تجارتی و مدیر کل اسناد و مدارک.
  قبلاَ توضیح داده شد که علامت تجارتی پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد:
  همان طوری که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی«تعزیرات»چنین تصریح  می دارد.
  «هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید ،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
  که در این ماده کسی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه بداند مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
  در ماده ی 530 قانون مزبور برای کسی که بدون مجوز مهر،یا علامت تجارتی تجارتخانه یا شرکت تجارتی را به دست آورده،و به هر طریقی که ممکن باشد خود از آن استفاده کند یا اینکه موجب استفاده آن به وسیله سایرین بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و علاوه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.

 • نظرات() 
 • شنبه 30 شهریور 1398

   
   
  اگر حاصل تلاش های ذهنی خود را در قالب یک اختراع می خواهید به جوامع بین المللی معرفی کنید، اختراع خود را به شرکت های توسعه یافته و برند های مشهور دنیا با قیمت مناسب بفروشید و از اختراع خود در سطح بین المللی بیشترین استفاده را بکنید باید اختراع خود را بصورت بین المللی به ثبت برسانید. بنابراین شما باید مطابق با معاهده PCT اختراع خود را ابتدا بصورت بین المللی  ابتدا به ثبت برسانید. معاهده PCT یک معاهده بین المللی است  که مطابق آن می توانید به منظور حمایت از اختراع خود و جلوگیری از سو استفاده از ایده فکری خودتان توسط هر شرکت و یا شخص داخلی و خارجی اختراع خود را به ثبت برسانید و از حقوق منحصر به فرد آن برخوردار شوید.

  اصلا جای نگرانی نیست. وکلای بین المللی ما در موسسه حقوقی ویونا شما را تا زمان تنظیم اظهارنامه و ثبت بین المللی اختراع همراهی خواهند کرد. پس دست دست نکنید و قبل از اینکه ایده شما افشا شود و یا فرصت را از دست بدهید و پشیمان شوید همین امروز با کارشناسان ما در موسسه حقوقی ویونا تماس بگیرید و در سریع ترین زمان ممکن و بصورت کاملا معتبر اختراع خود را به ثبت بین المللی برسانید.

  ثبت اختراع

  بدون ثبت اختراع خود هیچ حقی از آن نمی توانید به دست بیاورید. این یک واقعیت است. با توجه به اینکه برای به ثمر رسیدن یک اختراع نیاز به تراوشات ذهنی و تلاش ذهنی زیاد و گاها چندین ساله است این حق برای شما مطابق با قانون ثبت علائم و اختراعات وجود دارد تا این یافته خود را به ثبت برسانید و از دستاوردهای مالی و اخلاقی آن بهره مند شوید. موسسه حقوقی ویونا با توجه به این قانون و لزوم حمایت از مخترعین و نوآوران صنعت و با تکیه بر دانش و تخصص بالای کارشناسان خود در کمترین زمان، حاصل تفکرات و اندیشه های شما را در قالب اختراع مشروط به داشتن شرایط لازم به ثبت خواهد رساند. بنابراین به منظور بررسی داشتن شرایط لازم و از دست ندادن زمان و خطر افشا شدن ایده خود فورا با کارشناسان ما در موسسه  

 • نظرات() 
 • شنبه 30 شهریور 1398


   
  هر گاه فردی نتیجه افکار و تلاش های ذهنی و پژوهشی خود را در قالب یک طرح صنعتی و یا تولید فرآورده ای جدید ارائه نماید که بتواند به فناوری، صنعت و حرفه ای خاص که جنبه صنعتی داشته باشد کمک کند نام اختراع بر آن گذارده می شود و به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری بصورت کاملا اختیاری قابل ثبت و حمایت است.

  بنابراین افرادی که این دست آورد خود را به ثبت برسانند از حمایت و پشتیبانی قانونی برخوردار هستند . حال این ثبت می تواند داخلی باشد و یا هم بصورت داخلی و هم بصورت بین المللی به ثبت برسد که در صورت ثبت بین المللی اختراع موضوع اختراع می تواند در کل کشورهای قبول کننده پروتکل های مادرید مورد حمایت  باشد.

  اگر حضور ذهن داشته باشید در مقاله اختراعات قابل ثبت به این موضوع پرداختیم که همه انواع فراورده ها و یا دست اوردها را نمی توان به عنوان اختراع ثبت کرد. نتیجه مقاله ما این بود که هر چند برخی از محصولات و دست اورد ها حاصل تلاش ذهنی هستند و به عنوان یک یافته شناخته می شوند که قبلا هم سابقه رونمایی نداشته اند اما به دلیل اینکه در صنعت کاربرد ندارند و یا در حوزه تولیدات و بهبود فرآیند های تولیدی و صنعتی کمکی نمی کنند پس نام اختراع بر آنها نمی شود گذاشت.

  از جمله آنها می توان به مطالعات علمی و یافته های پژوهشی، روش های نوین درمان انسانی و دامی و یا نظریات علمی و کشفیات را نام برد و حتی اگر در ایران برخی از دست آوردها با روحیات جامعه و موازین شرعی هم منافات داشته باشد قابل ثبت نیست.

  اما با این توصیفات باز هم باید تاکید کرد که مفهوم صنعت و کاربرد صنعتی اختراع مفهوم عام آن است. منظور اینکه اختراع می تواند در صنایع دستی، کشاورزی، تولیدات مختلف صنعتی و ... باشد و حتی اختراع می توان به عنوان مکمل یک دستگاه و یا ماشینی باشد که قبلا رونمایی شده ولی با استفاده از این تجهیز مثلا می تواند خروجی بهتر با سرعت بیشتری داشته باشد.

  نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره شود این است که همانگونه که ایرانی ها می توانند اختراعات خود را بصورت بین المللی و حتی در کشورهای ثالث هم به ثبت برسانند سایر مخترعین کشورهای دیگر نیز می توانند بنابر مقررات ذکر شده در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری اختراع خود را در ایران به ثبت برسانند البته با رعایت این شرط که کشور آنها هم مخترعین ایران را قبول داشته باشد و طرح ها و اختراعات ایرانی ها را ثبت کند.

  بنابراین تمامی این افراد نیز از حقوق کاملا مشابه با ایرانی ها در صورت ثبت اختراع خود در داخل ایران برخوردار هستند و سازمان مالکیت معنوی به عنوان متولی ثبت اختراعات و قانون تجاری ایران به شدت این افراد و دست آوردهای آنها را هم مورد حمایت قرار می دهد و حقوق انحصاری آن را به مخترع واگذار می کند.

  حمایت از اختراع

  اختراع به عنوان یک دارایی برای افراد مخترع شناخته می شود. همانند سایر انواع دارایی ها این دارایی حق انحصاری فرد مخترع بوده و هیچ فردی در هیچ مقام و جایگاهی حق ندارد از این حق بدون رضایت مخترع بهره برداری نماید و یا حتی رونمایی کند.

  بنابر تعریف و حدود و اختیارات مشخص شده در قانون مخترع کسی است که برای اولین بار طرح و یا دست آوردی را که شامل تعریف اختراع است معرفی و به ثبت برساند مگر اینکه بنا بر ارائه عدله کافی خلاف این موضوع در مراجع قضایی ثابت شود.

  از این رو افرادی که خواهان ثبت اختراع خود هستند باید بلافاصله و قبل از مشهود شدن طرحشان برای ثبت آن اقدام نمایند. از زمان صدور گواهینامه ثبت اختراع و پس از ثبت اختراع که در مقاله ای به همین نام توضیح داده شد دارنده گواهینامه یعنی فردی که اختراع به نام او ثبت شده در خصوص این طرح یا اختراع مالک محسوب می شود.

  لازم به توضیح است که مالک اختراع می تواند هم فردی حقیقی باشد و هم فردی حقوقی و محدودیتی در این خصوص نیست. در صورتیکه فرد حقیقی باشد نام او به عنوان مخترع در گواهینامه درج می شود و اگر یک تیم کار اختراع را انجام داده باشند بنا بر تقاضا نام این افراد بر طبق اولویت در این اختراع ذکر می شود و در گواهینامه اورده می شود.

   ضمن اینکه مخترع می تواند با ثبت طرح اولیه اختراع خود در مراحل مختلف با دریافت ورقه اختراع تکمیلی اختراع خود را تکمیل تر کند.

  نکته: در ثبت اختراع افرادی که قبلا اختراع خود را در کنوانسیون های جهانی مانند پاریس به ثبت رسانده اند می تواند ادعای حق تقدم داشته باشند که باید فرم حق تقدم را در زمان ثبت پر کنند و این فرم باید به زبان اصلی پر شود و بعدا به فارسی ترجمه شود.

  در این راستا و به منظور حمایت از مخترع اداره مالکیت صنعتی  اقدام به آگهی ثبت اختراع  می کند و سپس برای اختراع گواهینامه صادر می کند. پس از آن مخترع می تواند از تمامی حقوق اختراع بهره مند شود و در راستای استفاده از تلاش های ذهنی خود و به منظور حمایت از نوآوری و ایده دهی و رشد و بهبود تولیدات و محصولات صنعتی می تواند به خوبی از حمایت دولت بهره مند شود.

  از این رو افرادی که می خواهند از این اختراع استفاده کنند باید با خود مخترع توافق نمایند. مخترع مجاز خواهد بود در این راستا اجازه استفاده از اختراع خود را به فرد یا افراد حقیقی و یا حقوقی در راستا یک قرارداد و بصورت اجاره نامه و یا فروش واگذار نماید و در خصوص ان قیمت گذاری کند.

  مدت زمان حمایت از اختراع

  در زمان ثبت اختراع مخترع می تواند دوره مورد نظر خود را برای حمایت از اختراع در اظهارنامه درخواست نماید. بر این اساس مدت مورد درخواست می تواند 5، 10، 15 و یا 20 ساله درخواست و ثبت شود و تنها تفاوت این درخواست میزان مبلغی است که باید به عنوان تعرفه ثبتی متقاضی پرداخت نماید. لازم به توضیح است این دوره قابل تمدید می باشد.

  اما تمدید و اعتبار دهی به ورقه اختراع منوط به این است که صاحب اختراع مبلغی را سالیانه  به حساب اداره مالکیت صنعتی واریز نماید و اگر این مبالغ در زمان مقرر پرداخت نشود و در این خصوص سه ماه تاخیر ایجاد شود خود به خود ورقه اختراع باطل خواهد شد  و هر فرد دیگری می تواند نسبت به بهره برداری و یا حتی استفاده بدون اجازه از اختراع اقدام نماید.

  لازم به توضیح است ثبت اختراع در کشورهای دیگر مانند ژاپن و امریکا و حتی اتحادیه اروپا نیز قابل حمایت به مدت 20 سال می باشد.

   

   شما هم می توانید به منظور حمایت از آثار نو آورانه خود و اختراعات خود قبل از اینکه دیر شود اقدام نموده و با تنها یک تماس با وکلای ما از خدمات سریع و با کیفیت ما بهره مند شوید.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 26 شهریور 1398


   
  تعریف سنتی به این ترتیب است که شخص دیگری بدون اجازه و اذن صاحب علامت تجاری از نام و نشان آن شخص استفاده می کند و برای معرفی محصولات و خدمات خود از نام یا علامت شخص دیگری استفاده می کند.

  اما در حال حاضر نقض حقوق صاحب علامت تجاری به این ترتیب است که هرگونه استفاده بدون مجوز از علامت تجاری و یا مشابه علامتی دیگر که خدمات و محصولات یکسان را معرفی کنند و باعث گمراهی و فریب مصرف کنندگان در خصوص تولید یا عرضه کالا و خدمات شوند به نحوی که شهرت یا اعتبار برندی دیگر و یا یکی از ویژگی های بارز آن مورد سو استفاده قرار گیرد از مصداق عینی نقض حقوق صاحب علامت تجاری اصلی به حساب می آید.

  از اصلی ترین کاربردهای ثبت علامت تجاری ایجاد وجه تمایز با سایر برندها و محصولات مشابه در بازار هست، چنانچه از علامت تجاری مشابه برای ارائه کالا و خدمات مشابه استفاده شود در این شرایط نقض حقوق علامت تجاری اتفاق می افتد که در این خصوص در قانون ثبت علامت و اختراعات ۱۳۱۰ و هم در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶، حمایت های قانونی لازم پیش بینی شده است. در مقابل اتفاق افتادن چنین نقضی امکان اعمال ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی شده است. در این مواقع صرفا قانون حمایت از مشتریان را در نظر می گیرد که به دلیل این نقض دچار سردرگمی در پیدا کردن منشا اصلی تولید کالا و خدمات شده اند.

  در قانون سابق و قانون جدید پیش بینی از حمایت این نوع نقض انجام شده است و در قانون جدید هم در ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری به نام نقض نوع اول معروف است.

  به اختصار درباره نقض نوع دوم اگر بخواهیم توضیح دهیم این است که علامت تجاری مشابه با برند اصلی از لحاظ ظاهری لطمه ای وارد نمی کند هرچند که خدمات و منشا اصلی هر کدام یکسان است ولی یکی از ویژگی های بارز آنرا هدف قرار داده و کم کم باعث تضعیف علامت تجاری اصلی می شود.

  در نقض نوع اول (نقض کارکرد) و در نقض نوع دوم (نقض شهرت) مورد توجه قرار می گیرد.

  در شرایطی که افراد مشابه نقض نوع اول را مشاهده کنند می توانند اعتراض خود را با مدارک کافی ارائه کنند و خوشبختانه رسیگی های قانونی خوبی در این رابطه به دلیل اینکه مصرف کنندگان را از گمراهی به دور نگه دارند وضع شده و در قانون پیش بینی شده است.

  به صورت جهانی و به عنوان مثال در کشور پیشرفته انگلیس به صراحت اعلام شده است که یک محصول مشترک با دو علامت کاملا متفائت می توانند فعالیت داشته باشند و به موجب این بند: نقض علامت تجاری ثبت شده صرفا زمانی اتفاق می افتد که شخص عین علامت تجاری را در یک محصول مشترک در عرصه تجارت استفاده کند.

  در نقض نوع دوم تشخیص به راحتی اتفاق نمی افتد و حتما نیازمند این است که بدانیم چه علائمی شبیه یکدیگر هستند و یا چه میزان از شباهت برای رخ دادن نقض لازم است؟

  در ایران بند ب ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری اعلام می دارد که مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه از علامت آن شخص استفاده و یا شخص مرتکب عملی شود که منجر به تشابه شود و تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد  اقامه دعوی کند.

  به صورت جهانی و در کشور انگلیس به این ترتیب می باشد:

  علامت نقض کننده با علامت به کار رونده یکسان باشد و در مورد محصول یکسان استفاده شود.

  علامت نقض کننده مشابه علامت تجارتی مورد حمایت باشد و در خصوص کالاهای یکسان با کالاهایی که علامت تجارتی مورد حمایت برای آن‌ها ثبت شده است به کاررود.

  علامت نقض کننده مشابه علامت تجارتی مورد حمایت باشد و در خصوص کالاهای مشابه با کالاهایی که علامت تجارتی مورد حمایت برای آن‌ها ثبت شده است، به کار برود.

  به صورت جهانی و در کشور انگلیس هم مانند ایران افراد می توانند اقامه دعوی داشته باشند.

   

 • نظرات() 
 • سه شنبه 26 شهریور 1398


   

  طبق ماده ۶ قانون تجارت کلیه افراد پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمد نیاز به دفاتر پلمپ دارند و فرقی در نوع شخص حقیقی و یا حقوقی وجود ندارد کلیه شرکت ها باید این قانون را رعایت کنند.

  این دفاتر در اداره دارایی و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند و دلیل نامگذاری هم این مطلب بوده است.

  این دفاتر به صورت ۵۰-۱۰۰- ۱۵۰ برگی می باشد که بر حسب نوع کارکرد (دفتر کل و روزنامه) متغییر می باشد.

  عدم علی الراس شدن شرکت منوط به پرکردن این دفاتر می باشد. در صورتی که شرکت عملکرد مالی داشته باشد، موظف به پرکردن این دفاتر هستید.

  در صورتی که شرکت شما فعالیت نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ را به صورت سفید یا خالی به اداره دارایی تسلیم کنید.

  در بالانوع دفاتر را اعلام شد و هریک از این دفاتر کاربردی مشخص دارند:

  دفتر روزنامه، دفتری است که ریز هزینه ها، سود و زیان به صورت روزانه وارد میشود.

  دفتر کل، دفتری است که ریز هزینه های نوشته شده در دفتر روزنامه به صورت هفتگی اعلام می شود.

  دفاتری در این زمینه مورد تائید هستند که مطابق مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف اداره امور اقتصادی و دارایی پلمپ گردد.

  برای اخذ دفاتر پلمپ پیش از شروع سال مالی جدید باید اقدامات لازم انجام شود. به عنوان مثال پیش از شروع سال مالی ۹۸ باید در اسفند ۹۷ دفتر پلمپ شده خود را تحویل بگیرید.

  در شرایطی که پیش از شروع سال مالی جدید دفتر پر شود می توانید دفتر جدید دریافت کنید.

  مدارک جهت اخذ دفاتر پلمپ (حقیقی):

  کپی کارت ملی متقاضی

  کپی پروانه کسب یا مجوز فعالیت

  مدارک جهت اخذ دفاتر پلمپ (حقوقی):

  در صورت داشتن وکیل، وکالت نامه رسمی

  کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای شرکت

  کپی روزنامه رسمی تاسیس

  کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات

  مهر شرکت

  از موارد کاربرد دفاتر پلمپ برای دریافت کارت بازرگانی و ارائه اظهارنامه مالیاتی می باشد.

  ممکن است زمانی که شما دفاتر را ارائه می کنید با رد آنها مواجه شوید که برخی از دلایلی آن به شرح زیر است:

  استفاده از دفاتر سال های قبل – ثبت اطلاعات غیر واقعی – سفید گذاشتن عمدی صفحات – از پلمپ خارج کردن دفاتر و یا کندن صفحات – مخدوش کردن دفتر – ثبت نکردن فعالیت شعبات

  به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که تحت هر شرایطی که شما شرکت را به ثبت می رسانید چه فعالیت دشاته باشید یا فعالیت نداشته باشید باید دفاتر پلمپ را به اداره مالیات ارائه کنید و در صورت عدم ارائه جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات و در صورت رد دفاتر جریمه ۱۰ درصدی مالیات برای شما منظور می شود.

  شما می توانید این دفاتر را به صورت آنلاین دریافت کنید و تمامی مراحل برای شما اینترنتی از طریق آدرس سایت irsherkat.ssaa.ir  قابل اجرا می باشد ولی حتما برای اجرای صحیح مراحل مشاوره دریافت کنید تا به درستی موفق به اخذ دفاتر پلمپ خود شوید.

  در حال حاضر روش آنلاین برای ساکنین تهران امکان پذیر می باشد ولی شهرهای دیگر در حال اضافه شدن به سامانه می باشد. در صورتی که شهر مورد نظر شما در سامانه نباشد باید به همان روش های قدیمی اقدامات انجام شود.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 25 شهریور 1398


   
  کاهش سرمایه زمانی مفید است که شرکت در شرایط مطلوبی قرار ندارد و یا در شرکتی که سود ده است و شرکت به سبب زیان های وارده قسمتی از سرمایه خود را از دست داده و تا ضرر وارد شده جبران نشود تقسیم سود امکان پذیر نیست که با این کاهش سرمایه سهامداران می توانند در صورت سود دهی شرکت سود را میان خود تقسیم کنند.

   

  کاهش اجباری سرمایه :در صورتی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان رفته باشد مطابق با ماده  141 ل ا1347 هیئت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده را برای کاهش یا انحلال شرکت دعوت نماید که مجمع مذکور یا باید رای به انحلال شرکت بدهند و یا اینکه در همان جلسه کاهش قراردادرا اعلام کنند .

  در ادامه ماده 141 ل بیان داشته در صورتی که هیئت مدیره مجمع  مذکور را دعوت نکند یا  اینکه مجمعی که دعوت  می شوند نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید در قسمت اخیر ماده به عبارت ذینفع اشاره شده است که می تواند منظور مشتریان ,مدیران یا سهامداران شرکت باشد که هرکدام به تنهایی می توانند از دادگاه بر طبق مدارکی که در رابطه با از بین رفتن حداقل نصف سرمایه ارائه می دهد انحلال شرکت را از دادگاه بخواهند.

  کاهش اجباری از دو روش ممکن است صورت بگیرد:

  1.از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام به طورمثال اگر ارزش ریالی هر سهم 1.000.000 ریال باشد می توانیم آن را به ارزش ریالی 100.000 یا کمتر کاهش دهیم 

  2.از طریق کاهش تعداد سهام به طور مثال شرکتی که 100.000 سهم 1000 ریالی دارد می توانیم سرمایه شرکت را از طریق کاهش تعداد سهام به 10.000 سهم 1000 ریال یا کمتر کاهش دهیم .

  ماده 141- اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه  شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد شور و رای واقع شود 

  هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد.

  باید درهمان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

  در صورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

   

   

   کاهش اختیاری  سرمایه 

  ممکن است برآورد شرکا از سرمایه مورد نیاز شرکت اشتباه بود و باشد و بیش از حد نیاز برای شرکت سرمایه گذاری کرده باشند و به این جهت بخواهند سرمایه شرکت را تقلیل و بخشی از آورده خود را مسترد کنند و در امر دیگری به کار گیری نمایند.

  در مورد کاهش اختیاری سرمایه می توان گفت که ماده 189 ل ا1347 جواز آن را صادر کرده است.مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجعی است که می تواند در رابطه با کاهش سرمایه تصمیم گیری نماید (ماده 189 ل 1347 ) اما عملی کردن کاهش سرمایه با هیئت مدیره شرکت است و مجمع عمومی به پیشنهاد هیئت مدیره تصمیم گیری می نماید که در ماده 189 ل 1347 این امر وابسته به دو شرط است :

  1.تساوی حقوق صاحبان سهام (بدین معنا که سهم کلیه شرکا به یک نسبت کاهش یابد.)  2.سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 کمتر نگردد که مطابق با ماده 5 ل 1347 سرمایه شرکت در شرکتهای سهامی عام نباید کمتر از5 میلیون ریال و در شرکت های سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد و در صورتی که از سرمایه مذکور کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه اقدام شود  در غیر این صورت مطابق با ماده 5 ل ا 1347 هر ذینفع می تواند از دادگاه تقاظای انحلال شرکت را بنماید.

  در حقوق ما مطابق با ماده 189 تنها روش کاهش سرمایه اختیاری از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی است که پس از ان مبلغ کاهش یافته هر سهم باید به صاحب آن مسترد شود.

  ل 1347ا تشریفاتی را نیز جهت کاهش سرمایه مقرر کرده است که شامل مواد 190 الی 197 ل ا1347 می باشد و در ماده 198 نیز خرید سهام شرکت توسط خود آن شرکت را صراحتا ممنوع کرده است.همچنین می توان گفت که مواد 195,194,193,192 علاوه بر تشریفات کاهش اختیاری سرمایه ناظر بر حفظ حقوق طلبکاران نیز هست که به صورت خلاصه انها را بیان می نماییم.

  -تکلیف هیئت مدیره مبنی بر آگهی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه (ماده 192 )

  -حق اعتراض طلبکاران به دادگاه در مورد کاهش سرمایه ( ماده 193 )

  عند اللزوم الزام شرکت به سپردن وثیقه و یا پرداخت طلب معترض قبل از کاهش سرمایه        ( ماده 194 و 195 ) 

  البته باید به این نکته توجه کرد که مواد فوق الذکر در مورد کاهش اختیاری سرمایه می باشد و در نهایت آخرین اقدامی که در رابطه با کاهش  سرمایه باید صورت بگیرد ارسال یک نسخه از صورتجلسات کاهش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها مطابق با بند 3 ماده 106 ل ا1347 ارسال شود و در موردی که کاهش سرمایه اختیاری باشد پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها مدیر یا مدیران شرکت اجازه دارند سرمایه اضافی شرکت را به شرکا باز پس دهند.

   

   

   

  به هر حال به صورت خلاصه نحوه کاهش سرمایه اختیاری به این صورت است :

   1-درج اگهی توسط هیئت مدیره در روزنامه کثیر النتشار مبنی بر کاهش سرمایه و طی شدن حداقل یک ماه از تاریخ چاپ.

  2- عدم ارجاع طلبکاران که منشا طلبشان قبل از نشر اگهی بوده و یا مصاله و رفع و رجوع مطالبات طلبکاران.

  3- تایید و صدور حکم قطعی دادگاه صالحه در خصوص اجرایی شدن مصوبات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمای

 • نظرات() 
 • دوشنبه 25 شهریور 1398


  هر فرد حقیقی و حقوقی برای معرفی کالا و خدمات خود و ایجاد وجه تمایز بین محصولات و خدمات خود می تواند صاحب یک یا چند علامت تجاری باشد. وقتی محصولاتی با علامت مشخص به بازار عرضه می شود ، آن علامت محصولات مزبور را از محصولات اشخاص دیگر متمایز می سازد؛ زیرا محصولات مشابه دارای مارک های مختلف خواهند بود و هیچ تولیدکننده ای حق ندارد با مارک ثبت شده دیگری محصولات خود را به بازار عرضه کند و در صورت تخلف با ضمانت اجرای کیفری و مدنی روبرو خواهد شد .

  از سویی دیگر، علامت تجاری ثبت شده، با جلوگیری از ایجاد اشتباه، التقاط و یا اغفال و گمراهی مصرف کنندگان ، عامل مهم ایجاد تعادل در رژیم رقابتی می گردد.
  این نکته را نیز باید در نظر داشت که علائم تجاری، بعضی اوقات توسط بیش از یک شرکت استفاده می شود چرا که مالک علامت می تواند مجوز استفاده از آن را به سایر شرکت ها واگذار کند. در واقع، از آن جا که صاحب علامت ثبت شده مالک آن محسوب می شود و مالک هر ملکی می تواند در محدوده قانون هرگونه تصرفی در آن بنماید. ممکن است علامت را به دیگری تملیک کند یا اجازه بهره برداری از آن را به غیر واگذار نماید.
  در این زمینه توجه به نکات ذیل ضروری است :
  1- قرارداد اعطاء مجوز بهره برداری ممکن است در قالب یکی از عقود معین نظیر عقد اجاره یا عقد صلح یا به صورت واگذاری حق انتفاع و یا در قالب ماده 10 قانون مدنی ایران تنظیم گردد. به تعبیر دیگر قرارداد اعطاء جواز بهره برداری از موضوعات علامت ثبت شده با تراضی طرفین تنظیم خواهد شد و تابع تشریفات خاصی نیست.
  2- در قرارداد مجوز بهره برداری باید صریحاَ به این نکته اشاره شود که آیا اجازه اعطایی صورت انحصاری دارد یا این که صاحب اصلی علامت و یا دیگران نیز حق بهره برداری از آن ها را خواهند داشت تا در عمل و در مقام اجراء، قرارداد دچار اشکال و ابهامی نگردد.
  3- اگر انحصاری یا غیرانحصاری بودن اجازه بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نگردد، هر مجوز بهره برداری که به ثبت برسد، غیرانحصاری محسوب است.
  4- شرط واگذاری مجوز بهره برداری به دیگری به وسیله دارنده مجوز با توجه به مفاد ماده 44 ق- ث- ا- ط- ع که می گوید : " قرارداد بهره برداری از ثبت اظهارنامه ثبت علامت، باید به طور موثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را در برداشته باشد، در غیر این صورت یا در صورتی که کنترل به طور موثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود ".
  لذا ، دارنده مجوز ، حق اعطای اجازه به دیگران را نخواهد داشت مگر این که صاحب علامت در قرارداد واگذاری اجازه بهره برداری از علامت ، این حق را صریحاَ به صاحب مجوز داده باشد و به تعبیر دیگر در صورت مسکوت ماندن این موضوع، نمی توان صاحب مجوز را به علت داشتن سلطه بر مزایای ناشی از علامت و داشتن حق بهره برداری، مجاز به اعطای اجازه به دیگری دانست و اگر صاحب علامت چنین حقی را به صاحب مجوز واگذار کرده باشد، به طور مسلم لازم است در ضمن قرارداد و تفویض اعطای جواز به دیگری شرط شود که دارنده مجوز اولیه مکلف است به طور موثر بر کیفیت مرغوبیت کالا و کیفیت مطلوب ارائه خدمات اعمال کنترل کند تا اعطاء مجوز بعدی اعتبار قانونی داشته باشد.
  اعطاء اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده از طرف مالک علامت، طبق مواد 142 و 143 آئین نامه اجرایی باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد.

  درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید حاوی نکات ذیل باشد 
  1- نام و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود نماینده .
  2- بیان و تصریح به این که اجازه بهره برداری چه نوع کالا یا چه نوع امور خدماتی به اجازه گیرنده اعطاء شده است، چنانچه اجازه ، فقط نسبت به بخشی یا بعضی از کالا یا خدمات داده شده باشد.
  3- پیوست کردن مدارک قانونی مبنی بر اعطاء اجازه بهره برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است به درخواست ثبت مجوز.
  4- پیوست کردن اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت ثبت شده .
  5- پیوست مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود نمایندگی .
  6- پیوست رسید مربوط به پرداخت هزینه ها ( طبق بند 7 جدول شماره 3 ضمیمه شماره یک جدول هزینه ها )
  حق ثبت مجوز بهره برداری از علامت ثبت شده برای شخص حقیقی به ازاء هر طبقه کالا یا خدمات مبلغ 000/ 100ریال و به ازاء هر طبقه اضافی 000/50 ریال و برای شخص حقوقی دو برابر مبالغ مذکور تعیین شده است و حق ثبت اجازه بهره برداری از اظهارنامه، برابر بند 9 جدول مذکور برای شخص حقیقی 000/50 ریال و برای شخص حقوقی 000/100 ریال در نظر گرفته شده است .
  پیوست کردن مدارک لازم مبنی بر تعهد اجازه دهنده به کنترل موثر در کیفیت و مرغوبیت تولید کالا یا ارائه خدمات ، از طرف اجازه گیرنده . یعنی صاحب مجوز، که ممکن است در ضمن قرارداد اعطاء یا در قرارداد جداگانه، تعهد و شرایط آن پیش بینی شده باشد.
  مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت تولید کالاها یا ارائه خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری، احراز کند. در غیر این صورت درخواست ثبت مجوز بهره برداری قابلیت ثبت نخواهد داشت.
  مرجع ثبت پس از بررسی درخواست و مدارک پیوست، چنانچه درخواست را قابل ثبت دانست آن را در دفتر مربوط به ثبت علامت و در صفحه مخصوص نقل و انتقالات ثبت می کند و مراتب را در هر گواهی نامه اصلی علامت درج و بر هزینه ذینفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت، در روزنامه رسمی مراتب را آگهی خواهد کرد و در صورت درخواست، گواهی نامه ثبت مجوز بهره برداری را با ذکر خصوصیات و شرایط بهره برداری صادر و به اجازه گیرنده تسلیم خواهد کرد. طبق ماده 50 ق. ث. ا. ط. ع، مرجع ثبت باید مفاد قرارداد مجوز را به صورت محرمانه حفظ کند.
  تاثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص، مشروط به تسلیم قرارداد اجازه بهره برداری به اداره مالکیت صنعتی و ثبت آن و نشر آگهی مربوط به آن خواهد بود.
  8- مدت مجوز بهره برداری باید مشخص باشد. ( مستفاد از ماده 145 آئین نامه ) قراردادن مجوز بهره برداری با توجه به ماده 219 ق. م لازم الاتباع است مگر به علت قانونی فسخ یا به اعتراض، اقاله گردد.

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :6
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :