نیازمندیهای ایران

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

نمونه های عملی ثبت موسسات غیر تجاری

موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله نمونه های عملی ثبت موسسات غیر تجاری را در اختیار شما قرار دهد.

نمونه های عملی ثبت موسسات غیر تجاری

 
اساس نامه ثبت موسسات

ماده ۱ – اسم و نوع موسسه :
ماده ۲- موضوع موسسه :
ماده ۳- مرکز اصلی موسسه و نشانی کامل آن :
ماده ۴- مبدا تشکیل موسسه و مدت آن :
ماده ۵- سرمایه موسسه :
ماده ۶- تابعیت موسسه :
ماده ۷- لیست موسسین و مشخصات و محل اقامت هر یک و میزان سرمایه آن ها :

ماده ۸- هیچ کدام از اعضاء موسسه وظیفه ی انتقال تمام و یا بخشی از دارایی و حقوق خود را که در این موسسه را دارد به دیگران نخواهد داشت ، مگر این که رضایت و موافقت دارندگان لااقل ….. سرمایه موسسه جلب شود و انتقال صورت نخواهد گرفت مگر طبق سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا با تنظیم صورت جلسه و ثبت آن در ثبت شرکت ها .

ماده ۹- مدیران موسسه و اختیارات آن ها و دارندگان حق امضاء در موسسه به ترتیب زیر می باشد :

ماده ۱۰- ……………… موسسه ، نماینده قانونی موسسه می باشد و می تواند در تمامی امور موسسه مداخله وعمل نماید به خصوص در موارد زیر :

    الف- انجام تمامی امور موسسه از هر جهت و هر گونه
    ب- گشایش حساب جاری و ثابت در بانک ها و بنگاه ها و غیره
    ج- تحصیل هر نوع اعتبار
    د- همکاری با شرکت های دیگر و موسسات و شرکت های مشابه که زمینه ی فعالیت آن ها یکسان باشد.
    ه- عقد هرنوع قرارداد با افراد و بانک ها و شرکت ها و غیره با ذکر هر نوع پاداش و حقوق برای آن ها
    ز- انتخاب وکیل با حق وکالت در توکیل و دادن اختیارات لازم به نامبرده و عزل آن
    ح- مراجعه به ادارات و دوایر دولتی و بانک ها و گمرکات و هویت های حقیقی و حقوقی دیگر برای انجام تمامی اموری که مرتبط به این موسسه می باشد .
    ط- هر تصمیمی را که ………موسسه برای انجام تمامی اموری که مربوط به توسعه هدف و منظور موسسه لازم و مقتضی باشد و به …………لحاظ گردد دارای اعتبار و قابل اجرا می باشد .

ماده ۱۱- ……….. می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات و حق امضاء خود را براساس وکالت نامه رسمی به عضو دیگر موسسه و یا اشخاص ثالث واگذار کند و در وکالت نامه مزبور می بایست حدود و اختیارات وکیل به طور روشن و صریح ذکر گردد .

ماده ۱۲- ………….. انحلال موسسه : منحل شدن موسسه با رضایت و به تصویب عده ای از افراد که دارای اکثریت عددی بوده و نیز حداقل دارای ۵۵% کل دارایی موسسه باشند به عمل خواهد آمد و مجمع عمومی که رای به منحل شدن موسسه داد یک یا چند نفر از بین اعضاء و یا از خارج به سمت مدیر تصفیه انتخاب می شوند .
ماده ۱۳-…………….هر نوع تغییری در موارد این اساس نامه از جمله کم کردن یا زیاد کردن دارایی موسسه ، ورود و خروج اعضاء موسسه ، اصلاح یا الحاقی نسبت به مفاد اساس نامه ، انتخاب اعضاء موسسه و بالاخره تمامی تصمیم های لازم برای تغییر و تبدیل مواد اساس نامه می بایست با رضایت ………… باشد.

ماده ۱۴- ………….. تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و یا فوق العاده طبق دعوت هر یک از مدیران موسسه به وسیله ارسال نامه کتبی انجام خواهد شد و فاصله بین تاریخ دعوت تا روز تشکیل جلسه حدااقل ده روز و در صورت حضور تمامی اعضاء در جلسه احتیاجی به دعوت مزبور نیست و مجمع می تواند نسبت به اتخاذ تصمیم های لازم عمل کند .

ماده ۱۵- ……….. اختلاف های حاصله بین اعضاء موسسه به وسیله داوری برطرف می شود.

ماده ۱۶-…………در سایر موضوعاتی که در این اساس نامه ذکر نشده است طبق مقررات قانونی تجارت آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ انجام خواهد شد.
صورت جلسه مجمع عمومی موسسه

در ساعت ده صبح روز …………….. اولین جلسه موسسین با حضور تمامی اعضاء موسس امضاء کنندگان ذیل در آدرس موسسه تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

    اساسنامه موسسه مشتمل بر ۱۵ ماده تصویب و به امضاء رسید.
    مدیران و دارندگان حق امضاء موسسه بر طبق ۷ اساس نامه تعیین شدند.
    تقاضانامه چاپی مرتبط با ثبت موسسه نیز امضاء شد.
    سرمایه موسسه در تحویل و اختیار ….. موسسه قرار گرفت.
     ……………. با امضاء ذیل این صورت جلسه دریافت آن را اعلام می دارد.
    تمامی افراد موسس با امضاء ذیل صورت جلسه ، قبولی سمت نمودند.
    …………. به وکالت و اختیار تام و تمام داده شد که با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت این موسسه عمل و ذیل ثبت دفاتر را امضاء کند.
    جلسه در ساعت ۱۲ ظهر همان روز به پایان رسید و این صورت جلسه به امضاء تمامی افراد موسس به شرح ذیل رسید :
    ۱-. …………………………… ۲- …………………………………..

صورت جلسه مجمع عمومی شریک ها و موسسین

جلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین شرکت …………….. با مسئولیت محدود
در ساعت ۱۰ صبح روز ……………………. اولین جلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین شرکت ذکرشده با حضور تمامی شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیم های زیر با اتفاق آراء تصویب خواهد شد:

    اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۴ ماده تنظیم و به تصویب تمامی شریک ها رسید.
    اظهارنامه و شرکت نامه رسمی شرکت نیز امضاء شد.
    جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای انجام شد و در نتیجه :
    امضای تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک – سفته – بروات – قراردادها با امضاء ………………همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
    هر یک از اعضاء هیات مدیره با امضاء زیر این صورت جلسه سمت خود را قبول کردند.
    مبلغ ……………. ریال دارایی شرکت که از طرف تمامی شریک ها پرداخت شده تحویل و در اختیار ……………. شرکت قرار گرفت و …………… با امضاء ذیل این صورت جلسه دریافت آن را اعلام می دارد .
    به ………….. وکالت و اختیار تام داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت و هزینه آگهی های مربوط ذیل ثبت دفاتر مربوطه را در اداره ثبت شرکت ها امضاء نماید.

چون موضوع دیگری برای بحث نبود جلسه در ساعت …………….. همان روزپایان یافت .

امضاء شرکاء

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  بهترین نوع شرکت برای ثبت کدام است ؟

  از اقدامات اولیه به منظور ثبت شرکتها تصمیم گیری به منظور تعیین نوع و قالب شرکتها می باشد.انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده ، نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، تعداد افراد عضو و .. وابسته است. مطالعات تاریخی و بازرگانی نشان می دهد از بین شرکتهای هفت گانه ، ( شرکتهای سهامی – تضامنی – نسبی- با مسئولیت محدود – شرکتهای تعاونی – شرکتهای مختلط سهامی – شرکتهای مختلط غیر سهامی ) شرکتهای سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی در زمره شرکتهای فعال در امر تجارت و امور بازرگانی به حساب می آید که در قیاس بین این شرکتها ، شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص ،بیشتر از آن ها استقبال می گردد.

  بهترین نوع شرکت برای ثبت کدام است ؟

  در مقابل ، شرکتهای مختلط غیر سهامی – مختلط سهامی و تعاونی چندان در زمینه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی ، نبوده و حذف و ابطال آن ها از زمره شرکتهای بازرگانی هیچگونه خلاء یا مشکلی در این باره به وجود نمی آورد.زیرا مجموع شرکتهای مختلط سهامی و غیرسهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه ۸۰ تاسیس شده اند کمتر از و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد ، منحل و یا بلااستفاده رها شده اند. شرکتهای تعاونی نیز عمدتاَ در جهت رفاه حال شرکاء تشکیل گردیده و عملاَ در عدد شرکتهای تجاری و انتفاعی محسوب نمی شوند.

  در ادامه ی مطلب، جهت تسهیل در انتخاب نوع شرکت، ضمن بررسی شرکتهای سهامی خاص و با مسئولیت محدود به عنوان متداول ترین نوع شرکتها ، به محاسن و معایب آن ها و تفاوت هایشان با یکدیگر می پردازیم و در آخر مشخصات عمومی سایر شرکتها را شرح می دهیم . بدیهی است برای انتخاب درست تعیین نوع شرکتها در قدم اول می بایست نسبت به ویژگی ها ی انواع شرکتهای تجاری آشنایی کامل داشته باشید.

  شایان ذکر است علاوه بر مطالعه ی نوشتار حاضر ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره می توانید با همکاران توانمند ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید . کارشناسان ما در این مرکز، می توانند از طریق مشاوره ی تخصصی رایگان شما را راهنمایی کنند.
  ۱- شرکت سهامی خاص

  «شرکتهایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است،شرکت سهامی خاص نامیده می شوند».
  سرمایه ی شرکتهای سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکتها تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران والا شرکتها را به نوع دیگر از شرکتها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند. همچنین، سرمایه ی شرکتها به وسیله ی خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه ی پذیره نویسی را ندارند.در نام شرکتها باید کلمه ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکتها و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکتها و آگهی ها باید رعایت گردد.
  شرکتهای سهامی خاص برای چه فعالیت هایی مناسبند؟

  شرکتهای سهامی خاص ، به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکتهای سهامی را هر چند فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید.

  در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص شرایط لازم جهت ثبت شرکتهای سهامی خاص به چندی از موارد اشاره می نماید.
  شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

  ۱-حداقل ۳ نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. ( ۱۸ سال تمام )
  ۲- حداقل سرمایه شرکتها ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد.
  ۳- در بدو تاسیس حداقل ۳۵% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکتها تودیع شود.
  ۴- در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
  ۵- سرمایه شرکتها صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی عدد است.تا وقتی زمانی که شرکتها ثبت نشده اند،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع می باشد.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
  ۶- اعضاء هیات مدیره باید حداقل از ۲ نفر تشکیل گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.

  برای تشکیل شرکتهای سهامی خاص رعایت نکات ذیل الزامی است :

      اساسنامه شرکتها باید توسط کلیه سهامداران امضا شده باشد.
      اظهارنامه مبنی بر تعهد تمامی سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از ۳۵ % کل سهام باشد.اظهارنامه ذکر شده باید توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد. همچنین تادیه و تقویم سرمایه غیرنقدی و تفکیک آن در اظهارنامه و ذکر سهام ممتازه در صورت وجود این سهام
      انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که میبایست در صورت جلسه ای ذکر گشته و توسط تمام سهامداران امضا گردد. و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
      ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی در خصوص شرکتها تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

  از آن جا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و … الزاما میبایست به واسطه کلیه موسسین صورت پذیرد این گونه استنباط می گردد که در شرکتهای سهامی خاص تمامی تصمیم گیری ها در ابتدای تاسیس شرکتها صورت می پذیرد.
  مسئولیت شرکا در شرکتهای سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» می باشد.
  مزایای شرکت سهامی خاص

      تجمع سرمایه های کوچک

  می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک فعالیت های تجاری انجام داد.

      سهولت نقل و انتقال سهام

  از آن جاییکه سرمایه سهامداران در شرکتهای سهامی به قطعات کوچکتری به نام سهام تقسیم شده و در برخی مواقع سهام مذکور بی نام نیز می باشد ، بنابراین نقل و انتقال آن به سهولت انجام می پذیرد.

      تعیین هیات مدیره در شرکتهای سهامی

  طبق ماده ۱۷۰ قانون تجارت شرکتهای سهامی توسط یک هیات مدیره بواسطه صاحبان سهام انتخاب شده اند.

      محدودیت مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی

  یکی از مشخصات مهم شرکتهای سهامی ، محدود بودن مسئولیت سهامداران در قبال سهام آن ها می باشد.
  معایب شرکت سهامی خاص

      وجود مقررات بیشتر در شرکتهای سهامی

  وجود مقررات بیشتر در شرکتهای سهامی ، بر عکس شرکتهای تضامنی بسیار مهم و پیچیده تر است. زیرا وجود مقرراتی از قبیل چگونگی تقسیم سود و زیان و نحوه نگهداری دفاتر مالی و نحوه تشکیل مجامع عمومی و نحوه گزارش سود و زیان به سهامداران و … در شرکتهای سهامی به مراتب پیچیده تر از شرکتهای تک مالی و تضامنی است .

  وجود مالیات بردرآمد در شرکتهای سهامی به سبب اعمال کنترل های قانونی و طبق قواعد و قوانین مالیات های مستقیم می بایست ابتدا ۱۰ % از درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکتها محاسبه و به ترتیب مقرر در قانون مربوطه به عنوان مالیات قابل پرداخت در نظر گرفته شود.
  شرکت با مسئولیت محدود

  شرکت با مسئولیت محدود ، به شرکتی اطلاق می شود که بین دو یا چند نفر جهت انجام کارهای تجاری بوجود آمده است و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، تنها تا میزان سرمایه خود در شرکتها قروض و تعهدات شرکتها را به عهده دارد . در اسم شرکت میبایست الزاماً عبارت ( با مسئولیت محدود ) ذکر گردد و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت آورده شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت . ( م ۹۵ ق.ت )

  حداقل تعداد شرکاء در شرکتهای با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م ۹۴ ق. ت) . در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیشتر از ۱۲ نفر باشند میبایست دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م ۱۰۹ ق. ت) هیات نظار ترکیبی از ۳ نفر بوده که از میان شرکاء برای مدت یک سال برگزیده می شوند و اعضای هیات نظار نباید از اعضای هیات مدیره شرکت باشند.
  همچنین ، به منظور ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
  شرکتهای با مسئولیت محدود برای چه فعالیت هایی مناسبند ؟

  این نوع از شرکتها فاقد محدودیت فعالیتی هستند و می توانند در تمامی امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند. در کل ، شرکتهای با مسئولیت محدود برای موضوعاتی از قبیل آرایشی ، بهداشتی ، آشامیدنی ، مواد غذایی ، خرید ، فروش ، صادرات ، واردات و به طور کلی تمامی موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند بسیار می باشند.
  شرایط لازم به منظور ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  قرارداد شرکت با مسئولیت محدود، چون هر قرارداد دیگری میبایست دارای شرایط صحت نوشته شده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده و مخالفتی با مفاد ماده ۹۷۵ قانون اخیر نیز نداشته باشد.بنابراین ، شرکت با مسئولیت محدود زمانی می تواند تشکیل شود که شرکا اهلیت و رضایت داشته باشند ، موضوع شرکت – که البته باید تجاری باشد – معین باشد و مخالف قانون نباشد ، برای معامله مشروع باشد و قرارداد شرکت با نظم عمومی مغایرت نداشته باشد.علاوه بر این ، تحقق شرایط خاص قرارداد شرکت ( تجاری ) نیز لازم است تا شرکت با مسئولیت محدود بتواند تشکیل شود.
  مانند هر شرکت دیگری ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بستگی به آوردن حصه از جانب هر یک از شرکاء ، قصد همکاری به منظور بردن سود ، و تقسیم سود و زیان بین تمام شرکا دارد.در این باره تفاوتی بین شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای دیگر وجود ندارد.

  اما بر تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایطی حاکم است که ثبت کریم خان به طور مختصر به شرح آن می پردازد.
  شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
  الف- شرایط شکلی تشکیل شرکت

  تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید براساس قرارداد کتبی بین شرکا باشد و تمامی شرکا باید این قرارداد را شخصاَ یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند.این قرارداد میبایست حتماَ به شکل رسمی تنظیم شود وگرنه براساس مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت بلا اثر خواهد بود.
  در شرکتنامه میبایست صراحتا ذکر گردد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر هر یک به چه میزان آورده شده است.این نکته که موضوع ماده ۹۷ قانون تجارت می باشد،تنها نکته ای نیست که باید در شرکتنامه ذکر شود ، اما اهمیت آن از دیگر نکات بیشتر است؛ زیرا قانون گذار عدم ذکر آن را در قرارداد شرکت ، سبب باطل شدن قرارداد تلقی کرده است.( ماده ۱۰۰ ق.ت )

  البته تنها چیزی که سبب بطلان قرارداد شرکت می شود، ذکر نکردن میزان تقویمی سهم الشرکه های غیر نقدی است.بنابراین، هر گاه در شرکتنامه میزان سرمایه نقدی ذکر نشده باشد و یا صراحتاً ذکر نشده باشد که سرمایه کلاَ یا جزئاَ پرداخت شده است یا خیر ، قرارداد شرکت باطل نیست.

  اما در مواد ۱۰۷ ، ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون تجارت به ” اساسنامه ” شرکت با مسئولیت محدود نیز اشاره شده است.آیا وجود اساسنامه ، مضاف بر شرکتنامه برای تشکیل شرکت ضروری است یا خیر ؟پاسخ این سوال منفی است و بیشتر اوقات در عمل برای این نوع شرکت اساسنامه تنظیم نمی شود و این امر ، چنانچه در شرکتنامه کلیه موارد لازم در خصوص شرکت ذکر شده باشد ، الزامی و ضروری نیست.

  علی الاصول در شرکتنامه میبایست به چند نکته اشاره شود این نکات عبارتند از: سهم هر یک از شرکا در سود و زیان ، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و اینکه مدیران شرکت دارای چه اختیاری خواهند بود.با این وجود ،ذکر نشدن این نکات سبب بی اعتبار شدن شرکت نخواهد بود.اسم شرکت هم باید در شرکتنامه ذکر شود که نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت ذکر شده ، در برابر اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.( ماده ۹۵ ق.ت)
  ب- شرایط ماهوی تشکیل شرکت

  قواعد ماهوی در خصوص تشکیل شرکت با مسئولیت محدود عمدتاَ به سبب حفظ حقوق اشخاص ثالث ، یعنی طلبکاران شرکت ، وضع شده اند.این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد: شرایط در خصوص شرکا و شرایط در خصوص سرمایه شرکت
  ۱٫شرایط راجع به شرکا

  در قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود میبایست حداقل دو شریک داشته باشد.قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا مشخص نکرده است.بنابراین ، این شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد.
  ۲٫شرایط راجع به سرمایه

  قانون گذار ایران هیچ حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تعیین نکرده است.بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد.نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول هیچ گاه نمی تواند به سبب میزان سرمایه اش باطل اعلام گردد، برعکس آنچه در مورد شرکتهای سهامی وجود دارد.

  سرمایه شرکت تشکیل شده از سهم الشرکه های شرکا که ممکن است به هر میزانی باشد.با این وجود ، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال ، اعم از بانام یا بی نام درآید.( ماده ۱۰۲ ق.ت ) ؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع می باشد.سرمایه شرکت می از آورده های نقدی یا غیر نقدی تشکیل شده است.
  ۲٫۱ آورده نقدی

  ماده ۹۶ قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت کلیه سرمایه نقدی موکول کرده است.برخلاف آنچه در شرکتهای سهامی اعتبار دارد ، قانون گذار حداقلی برای سرمایه مشخص ننموده و این گونه فرض کرده که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان به وسیله شرکت باشد.

  قانون گذار شکل و تشریفات به خصوصی را جهت پرداخت سرمایه نقدی پیش بینی ننموده است و در نتیجه ، پرداخت ممکن است به هر شکلی باشد ،به شرط اینکه واقعی باشد.به این ترتیب ، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب انجام شود، اما لازم نیست که برای پرداخت به شرکت ، حساب به خصوصی در بانک افتتاح گردد ، هر چند در عمل تشکیل دهندگان شرکتهای با مسئولیت محدود این کار را انجام می دهند و وجوه دریافتی از شرکا را در حساب مخصوصی واریز می کنند تا بعد از تشکیل شرکت استفاده شود.

  در هر حال پرداخت باید پیش از تشکیل شرکت صورت پذیرد و در صورتی که در مدت معقولی بعد از پرداخت بواسطه برخی از شرکا ، شرکت به دلیل عدم پرداخت سهم شرکای دیگر تشکیل گردد، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضای استرداد وجه پرداختی را بدهد.
  ۲٫۲ آورده غیر نقدی

  علی الاصول آنچه در خصوص پرداخت سرمایه نقدی گفته شد ، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدق می کند.با این وجود ، در خصوص آورده های غیرنقدی هم صدق می کند.مع ذلک ، در خصوص آورده های غیر نقدی نکات چندی را در نظر گرفت.و آن اینکه آورده های غیر نقدی که صورت مال دارند.این آورده ها میبایست تقویم شوند و در شرکتنامه ،ارزش آن ها مشخص شود.تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشروط به تقویم و ارائه این اموال است.( مواد ۹۶ و ۹۷ ق.ت )

  البته ارائه باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هر تصرفی در مال انجام دهد.در خصوص شریکی نیز که صنعت خود را می آورد لازم به ذکر است که نظر به اینکه قانون تجارت ما منعی در آوردن صنعت به عنوان حصه ندارد باید این گونه به حساب بیاید که در حقوق ما آوردن صنعت به عنوان حصه در شرکت با مسئولیت محدود مجاز می باشد ، اما واضح است که ارائه این حصه در حقوق طلبکاران موثر نیست ، چه در تشکیل سرمایه موثر نیست ، بلکه جهت تعیین سهم شریک در سود شریک است.
  مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

      شرکت با مسوولیت محدود می تواند تنها با حضور ۲ شریک نیز تشکیل شود.
      برخلاف شرکتهای سهامی عام و خاص حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده .
      در شرکت با مسئولیت محدود یک یا چند نفر مدیر ……… است از خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را بر عهده می گیرند ( ماده ۱۰۴ ق . ت ) در صورتی که در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر مدیر برای مدت حداکثر ۲ سال انتخاب می شوند ماده ۱۰۷ و ۳ ( ل.ا.ق.ت ) و ۱۰۹ ( ق. ت )

  معایب شرکت با مسئولیت محدود

      پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.
      چون مسوولیت شرکا در حد سهم الشرکه آن ها می باشد اشخاص برای فرار از مسوولیت و عدم اجرای تعهدات خود این نوع شرکت را تشکیل می دهند.
      همچنین نقل و انتقال سهام آزادانه صورت نمی گیرد بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد و اکثریت محدودی را نیز دارا باشد.همچنین این نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد. (ماده ۱۰۳ قانون تجارت)
      از خصوصیات دیگر شرکت علاوه بر آزادانه نبودن انتقال سهم الشرکه و محدودیت مسوولیت شریکان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
      چون شرکت سرمایه می باشد نه شخص پس با فوت یا ورشکستگی و یا محجوریت شرکا،شرکت منحل نمی گردد.
      مطابق ماده ۱۱۲ قانون تجارت هیچ شریکی را نمی توان مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود نمود و این کاملاَ منطقی و در تایید اصل پذیرش اراده سرمایه گذار در افزایش سرمایه می باشد.

  تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

      در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا ۲ نفر است در حالیکه در شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر سهامدار نیاز می باشد.
      سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود تنها در اساسنامه قید می گردد و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه نمی باشد.در صورتی که در شرکت سهامی خاص ، سهامداران مکلفند که حداقل ۳۵ % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت تودیع دهند و گواهی مربوطه به هنگام تشکیل شرکت ارائه گردد و ۶۵ % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران بماند.
      انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
      مدت مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضای شرکت می توانند مدت محدود یا نامحدود برای مدیران در نظر بگیرند اما در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می شوند.
      اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ملزم به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیستند اما انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی است .
      مدیران شرکت با مسئولیت محدود را می توان از بین شرکاء یا خارج از آن ها انتخاب نمود اما در شرکت سهامی خاص مدیران باید حتماَ از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند و یا بعد از انتخاب تعداد و سهام وثیقه ای که در اساسنامه معین شده است را تهیه و به صندوق شرکت تسلیم نمایند.
      تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود شرایط مشکل تری دارد ، اما برای تشکیل مجامع عمومی شرکتهای سهامی خاص شرایط آسان تری در نظر گرفته شده است.
      واگذاری سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود با توافق سه چهارم شرکا و پس از ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می شود اما این امر در شرکتهای سهامی به شکل نقل و انتقال عادی سهام انجام می گیرد.
      حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
      سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشد.
      نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود از طریق تنها تشکیل مجمع قابل انجام می باشد ولی در شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه می کنند و پس از اخذ گواهی ۴%مالیات نقل و انتقال سهام از طریق تشکیل ممجتمع به همراه گواهی نقل و انتقال اخذ شده از دارایی کار خود را به انجام می رسانند.
      در صورتی که بخشی از شرکت را آورده های غیر نقدی تشکیل دهد تقویم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت خواهد گرفت و مسئولیت صحت برآورد به عهده شرکا خواهد بود اما در شرکتهای سهامی خاص تقویم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد گرفت.

  مشخصات سایر شرکتهای تجاری

      شرکت سهامی عام:در شرکت سهامی عام، حداقل شرکا ۵ نفر ؛ حداقل سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/ ۵ ریال ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران ۵ نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.
      شرکت تضامنی :در شرکت تضامنی ،حداقل شرکا ۲ نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.
      شرکت نسبی :در شرکت نسبی ،حداقل شرکا ۲ نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک است.
      شرکت مختلط سهامی :در شرکت مختلط سهامی ،حداقل شرکا ۲ نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا در شرکای ضامن نامحدود و در شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک است.
      شرکت مختلط غیر سهامی :در شرکت مختلط غیر سهامی ، حداقل شرکا ۲ نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نا محدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه است.
       شرکت تعاونی :در شرکت تعاونی ، حداقل شرکا ۷ نفر ،حداقل سرمایه محدودیت ندارد ، حداقل هیئت مدیره یا مدیران ۳ تا ۷ نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  انواع موسسات غیر تجاری

  نکاتی در مورد انواع موسسات غیر تجاری

  ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص انواع موسسات غیر تجاری توضیح می دهد.علاوه بر شرکت هایی که در کار تجارت مشغول به کار می باشند قانون گذار نهاد حقوقی ویژه ایی را که شامل هویت حقوقی می باشد، برای انجام اموری که جنبه غیرتجاری دارد از قبیل کارهای ادبی یا علمی یا امور خیریه پیش بینی نموده است که به آن موسسه اعلام می شود. تشکیلات و موسسه های غیر تجاری، تمامی تشکیلات و موسسه هایی می باشند که به منظور مقاصد غیرتجاری تشکیل می شود اعم از آنکه موسسه ها و تشکیل دهندگان قصد انتفاع دارند یا ندارند. این موسسه ها ، فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و همان طور که گفته شد ، جنبه تجاری ندارند.

  انواع موسسات غیر تجاری

   

  • موسسه های غیرتجاری به دو بخش تقسیم می شوند:

  الف) موسسه های که قصد آن ها جلب منفت ها و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد. چنین موسسه هایی در اصطلاح موسسه های غیر انتفاعی اعلام می شوند. موسسه های خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان جزموسسه های غیر انتفاعی به شمار آورد .

  ب) موسسه هایی که قصد آن ها جلب منافع مادی و تقسیم منافع ذکرشده بین افراد خود یا بقیه باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان دادن خدمات شهری از جمله فضای سبز و نظافت می باشد.

  کمترین تعداد شریک ها در موسسه های فوق نباید از دو نفر کم تر باشد واعلام سرمایه به هر مقدار مقدور می باشد . موسسه های غیر تجاری مانند موسسه های تجاری می بایست در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت های اداره ثبت به مرکز اصلی موسسه ثبت شوند و جهت ثبت آن تمامی فعالیت های ایجاد شرکت ها به همراه رعایت مواد آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسه های غیر تجاری که در سال ۱۳۳۷ تصویب شده است ، لازم می باشد.
  موسسه حقوقی کریم خان درحیطه ی ثبت اقسام شرکت و موسسه ، به دو صورت خدمات ارائه می دهد :

      با مشاوره دادن تخصصی کارشناسان حرفه ایی ، می تواند راهنمای شما باشد.
      تمامی روش ها را می تواند به وکالت انجام دهد تا با خیالی راحت تمامی امور ثبتی شما در سریع ترین زمان انجام می شود.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  آثار و فواید ثبت تجاری چیست ؟

  فواید ثبت تجاری

  موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص فواید ثبت تجاری سخن می گوید.

  آثار و فواید ثبت تجاری چیست ؟

  ثبت تجاری ضمانت دهنده آثار و فواید زیر است :
  ۱- احراز شرایط تاجر

  ثبت تجاری موئد احراز شرایط فرد برای تجارت می باشد . واضح و مبرهن است فردی که نسبت به ثبت اقدامات تجاری خود عمل نکند از نگاه قانون تاجر محسوب نمی شود .
  ۲- اثبات فعالیت تجاری

  تاجر با ثبت اقدامات تجاری خود ، تجاری بودن اقدامات خود را محرز وثابت می کند .
  ۳- شفافیت اطلاعات تجاری

  ثبت اقدامات تجاری در زمینه شفاف سازی اطلاعات تجاری و تجار را برای مراکز مربوطه و نیز جامعه تجار آماده می کند .
  ۴-آسان شدن رسیدگی به عملکرد دربردارنده مالیات

  ثبت فعالیت های تجاری موجبات شناسایی اقدامات و آسان بودن رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مودیان مرتبط را دنبال خواهد کرد .
  ۵-آماده سازی بستر مناسب برای اعطای امتیازات تجاری

  اعطای تسهیلات بانکی برای حمایت از تجارت و تولید ، کاهش یا معافیت مالیاتی برای بعضی اقدامات مانند صادرات و اعطای جوایز صادراتی ، ورود ماشین آلات ، تجهیزات و مواد اولیه لازم و مانند آن از دیگر فواید قابل تصور برای ثبت اقدامات تجاری به حساب می آید .
  ” ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان حرفه ایی ثبت شرکت کریم خان “

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  انواع مالکیت فکری یا مالکیت معنوی

  توضیحی اجمالی در خصوص انواع مالکیت فکری یا مالکیت معنوی

  موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این متن در خصوص مالکیت معنوی و فکری و انواع آن سخن می گوید.

  موضوع مالکیت معنوی در حقیقت ترکیبی از تراوشات ذهنی و ابتکارات انسان است که مضاف بر بعد معنوی آن ، از ارزش اقتصادی برخوردار است ، مانند اینکه شخصی کتابی را تالیف کند.این کتاب مضاف بر حق مالی که برای مولف به وجود می آورد بعد معنوی هم دارد که ممکن است برای او بسیار ارزشمندتر از جنبه مادی اثر باشد.به همین سبب ارزش مادی و معنوی مالکیت های معنوی، هم در در حقوق ملی کشورها و هم در حقوق بین الملل، پیش بینی ها و اقداماتی به منظور حمایت از آن شکل گرفت و سازمانی به نام سازمان جهانی مالکیت فکری world intellectual property organization ) ) موسوم به( wipp ) تاسیس گردید و در آن معاهده های گوناگونی مانند کنوانسیون ” برن ” جهت حمایت از آثار ادبی و هنری (copyright) و معاهده پاریس به منظور حمایت از مالکیت صنعتی منعقد شد.

  انواع مالکیت فکری یا مالکیت معنوی

   

  مالکیت فکری یا معنوی دارای دو بخش کلی است:

      مالکیت صنعتی
      حقوق مولف ، مصنف و هنرمند

  مالکیت صنعتی شعبه ای از حقوق تجارت می باشد که حقوق غیرمادی ناشی از علائم مشخص کننده از جمله : علائم تجاری یا صنعتی و یا خدماتی ، اسم تجاری ، سمبل یا علامت و مشخصات منشاء کالا را مطالعه نموده است و به حقوق حاصل از خلاقیت و نوآوری از جمله : ورقه های اختراع ، گواهی اشیاء مصرفی و همچنین به اشکال و ترسیمات و مسائل در خصوص رقابت نامشروع و سوء استفاده از حقوق مالکیت صنعتی می پردازد.

  این روزها ، مالکیت صنعتی چه در حقوق داخلی و چه در سطح بین المللی، به دلیل الزامات بازرگانی بین المللی و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر ، به صورت جدی حمایت شده و به مخترع مبتکر، و بالاخره به شخص خلاق امکان می دهد که منحصراً علامت یا اختراع خود را مورد استفاده قرار دهد و فرد متجاوز به حقوق خود را بواسطه حقوقی یا جزایی تحت تعقیب قانونی قرار دهد. ( مواد ۵۲۸ تا ۵۳۰ ق. م. اسلامی – تعزیرات )

  “موسسه حقوقی ثبت کریم خان ”
  مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از خدمات بهینه

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  تغییر در مالکیت اختراع ، ثبت طرح صنعتی یا علائم تجاری در صلاحیت کدام مرجع است؟

  توضیحاتی در خصوص تغییر در مالکیت اختراع،ثبت طرح صنعتی و یا برند

  موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص تغییر در مالکیت اختراع ، ثبت طرح صنعتی یا علائم تجاری توضیح می دهد.

  مطابق با ماده ۴۸ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؛ هرگونه تغییر در مالکیت اختراع ، ثبت علائم تجاری یا ثبت طرح صنعتی یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تحویل اظهارنامه مربوط ، مطابق درخواست کتبی هر ذی نفع از ” اداره مالکیت صنعتی ” انجام شده و ثبت گردد و جز در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه به واسطه اداره ذکرشده آگهی می شود. تاثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث مربوط به تحویل درخواست ذکرشده می باشد .

  تغییر در مالکیت اختراع ، ثبت طرح صنعتی یا علائم تجاری در صلاحیت کدام مرجع است؟

   

      نکته :

  هر نوع تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مرتبط با آن به شرط توافق و رضایت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
  هر نوع تغییر در مالکیت نام تجاری می بایست همراه با انتقال موسسه یا بخشی از آن که با نام ذکرشده شناخته می شود ، انجام گیرد .
  تغییر در مالکیت علامت جمعی یا ثبت علامت چنانچه در مواردی از قبیل ماهیت ، مراحل ساخت ، مبدا ، تناسب یا خصوصیات با قصد خدمات یا کالاها موجب عوام فریبی یا گمراهی شود ، فاقد اعتبار است.

  “گروه ثبت کریم خان ” مجموعه ای دربرگرفته از حرفه ایی ترین کارشناسان با استفاده از خدمات بهینه

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  ثبت علامت تجاری گروهی

  مفهوم علامت تجاری گروهی

  علامت تجاری گروهی ، به هر نشان قابل نمایشی اطلاق می شود که توسط اعضای یک گروه تجاری یا حرفه ای ، جهت تمایز کالا و خدمات اعضای آن گروه از کالا یا خدمات دیگران مورد استفاده قرار می گیرد. این علامت ، نوع خاصی از علامت تجاری می باشد که گروه ویژه ایی را به تولید آن کالا یا خدمات مورد نظر ، معرفی می نماید.

  ثبت علامت تجاری گروهی

  قوانین ثبت علامت تجاری گروهی مطابق موارد زیر می باشد:

      علامت توسط یک گروه مورد درخواست قرار می گیرد.
      علامت گروهی بر خلاف درخواست ثبت علامت تجاری ، ممکن است دربرگیرنده ی مواردی باشد که نشان دهنده ی مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات مرتبط باشد.
      خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.
      علامت نباید گمراه کننده باشد.
      قوانین مربوط به چگونگی استفاده از علامت نیز می بایست در اداره ثبت علائم تجاری ثبت شود. مانند شرایط استفاده از علامت ، افرادی که مجاز به استفاده از علامت هستند و …

  “گروه متخصص کریم خان ” مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از خدمات بهینه

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  تفاوت اوراق قرضه با سهام و با اوراق مشارکت


      تفاوت اوراق قرضه با سهام

  موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این بخش از مقاله تفاوت اوراق قرضه با سهام را در اختیار شما قرار می دهد.

      سهام جزیی از دارایی شرکت به حساب می آید ، اما اوراق قرضه جزو بدهی شرکت می باشد.
      دارندگان اوراق قرضه علی رغم دارندگان سهام حق رای و اداره شرکت را ندارند و طلب کار شرکت می باشند.
      برخلاف سهام پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد. ( ماده ۵۴ ل.ا.ق.ت )
      برای صدور سهام شرایط درج شده در مواد ۵۵ و ۵۶ ل .ا . ق. ت که برای منتشر کردن اوراق لازم نیست ، مورد نیاز نمی باشد .

  تفاوت اوراق قرضه با سهام و با اوراق مشارکت

      تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه

  اوراق مشارکت و اوراق قرضه به لحاظ ماهیتی شبیه به هم می باشند ، با این تفاوت که وجوهی که از فروش اوراق مشارکت به دست می آید می بایست در طرح های معین شده صرف شود اما در مورد اوراق قرضه ناشر می تواند هرطور صلاح می داند اقدام کند به این خاطر که وجه اوراق قرضه به ناشر تملیک می شود اما در مورد اوراق مشارکت دارنده آن با ناشر شریک می گردد. به این معنا که دارندگان اوراق قرضه طلب کار شرکت محسوب می شوند اما دارندگان اوراق مشارکت شریک مدنی شرکت یا موسسه ناشر محسوب شده و در سود حاصل از اجرای طرح به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان شراکت دارای سهم می شوند. بازپرداخت اصل و سود علی الحساب در اوراق مشارکت می بایست موردضمانت قرار گیرد ولی در اوراق قرضه این ضمانت وابسته به ناشر می باشد .

  ” ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در کادر حرفه ای ثبت شرکت کریم خان “

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  اخذ گواهینامه HSE
  content راهنمای ثبت شرکت
  امتیاز به این مطلب
  توضیحاتی در خصوص گواهینامه HSE

  گواهینامه HSE-MS دربردارنده دو بخش MS , HSE خلاصه شده Health Safety Environment Management System به مفهوم سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست است که توضیح دهنده ی دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 است.

  اخذ گواهینامه HSE

   

  این سیستم، تمامی خطرات دربردارنده ی ایمنی و بهداشت شغلی و زمینه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آن ها را تحت کنترل قرار داده و با فعالیت های تاثیرگذار و اثربخش آن ها را حذف و یا کم تر می کند .

  هر سازمانی که دارای گواهینامه HSE می باشد، به این معناست که آن سازمان، تمامی مقررات مرتبط با محیط زیست و همین طور تمامی مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود را در نظر می گیرد.

  موسسه ثبت کریم خان در ادامه مزایای اخذ گواهینامه HSE برای شرکت های پیمانکاری را به شما یادآوری می کند.

   از جمله مزیت های دریافت گواهینامه HSE برای شرکت های پیمانکاری شامل موارد زیر می باشد :

      ارزیابی میزان ریسک برگرفته از اجرای اقدامات مربوط با خدمات و محصولات
      تشویق کردن کارکنان برای زیاد تر کردن اعتماد آن ها نسبت به مدیریت به وسیله تلاش برای آماده سازی محیط کاری امن
      حذف و کم کردن میزان ریسک مربوط با خطرات و کاهش و حذف جنبه های زیست محیطی
      کم کردن آسیب های مستقیم و غیر مستقیم حوادث
      کم کردن آسیب های جانی و نقص عضو و کارکنان در محیط کار

  شرایط ومرحله های دریافت گواهینامه HSE-MS می تواند مطابق نیاز واقعی مجموعه متقاضی دارای تعریف های مختلفی باشد. این صدور مطابق سفارش خود مشتریان بر اساس هدف های مختلفی انجام می گیرد. چنانچه سازمانی هدف گرفتن گواهینامه های مرتبط با اعتباردهی مرجع هایی که اعتبار می دهند را داشته باشد، باید دو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 را هم زمان دریافت کند .

  لازم به ذکر است جهت پیاده سازی و طراحی سیستم مدیریت HTS لازم است در شروع و یا به طور همزمان سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 نیز پیاده سازی و طراحی شود .

  از انتخابتان متشکریم *

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  ثبت علامت تجاری گروهی


  علامت گروهی ، به هر نشان قابل نمایشی اطلاق می شود که توسط اعضای یک گروه تجاری یا حرفه ای ، جهت تمایز کالا و خدمات اعضای آن گروه از کالا یا خدمات دیگران مورد استفاده قرار می گیرد. این علامت ، نوع خاصی از علامت تجاری می باشد که گروه ویژه ایی را به تولید آن کالا یا خدمات مورد نظر ، معرفی می نماید.

  ثبت علامت تجاری گروهی

   

  قوانین ثبت علامت تجاری گروهی مطابق موارد زیر می باشد:

      علامت توسط یک گروه مورد درخواست قرار می گیرد.
      علامت گروهی بر خلاف درخواست ثبت علامت تجاری ، ممکن است دربرگیرنده ی مواردی باشد که نشان دهنده ی مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات مرتبط باشد.
      خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.
      علامت نباید گمراه کننده باشد.
      قوانین مربوط به چگونگی استفاده از علامت نیز می بایست در اداره ثبت علائم تجاری ثبت شود. مانند شرایط استفاده از علامت ، افرادی که مجاز به استفاده از علامت هستند و …

  “گروه متخصص کریم خان “

  مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از خدمات بهینه

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  شرایط و مدارک ثبت شرکت ساختمانی

  بررسی شرایط و مدارک ثبت شرکت ساختمانی

  شرکت ساختمانی به شرکت هایی اطلاق می شود که برای انجام امور ساختمانی و پیمانی شکل می گیرند که بسته به نوع نیاز متقاضی می تواند به صورت سهامی خاص یا مسئولیت محدود ثبت شود.فعالیت درحیطه کارهای ساختمانی به سبب وسعت دامنه، عموماً به شکل دسته جمعی انجام می پذیرد.بنابراین به منظور ورود در این حوزه، مهم ترین کاری که باید انجام دهید ثبت شرکت است. ثبت شرکت ساختمانی با یکی از موضوعات پیمانکار سازه های نفت وگاز و پتروشیمی، ابنیه، تأسیسات، برق و الکترونیک، نیرو، آب و فاضلاب، فضای سبز و… در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود صورت می گیرد. البته به سبب اعتبار بیشتر شرکت سهامی خاص، از نظر شرکت در مناقصات بهتر است این شرکت در قالب شرکت سهامی خاص ثبت شود.

  شرایط و مدارک ثبت شرکت ساختمانی

   

      شرایط لازم جهت ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص

      حداقل ۳ نفر عضو+۲ نفر بازرس ( بازرسین نباید از اعضا باشند)
      حداقل سرمایه:۱۰۰۰۰۰ تومان
      حداقل ۳۵ درصد سرمایه به طور نقدی پرداخت شود.

      مدارک لازم ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص

      کپی شناسنامه و کارت ملی
      اصل گواهی عدم سوءپیشینه
      امضای اقرارنامه
      مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

  شما می توانید تنها با تحویل مدارک ذکرشده نزد موسسه ی حقوقی کریم خان، از کلیه ی خدمات فوق العاده ما نهایت استفاده را ببرید. کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان،امور ثبتی شما را انجام می دهند.

      شرایط ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود

      اعضای شرکت حداقل ۲ نفر
      سرمایه ی لازم حداقل یک میلیون ریال
      تعهد یا پرداخت کل سرمایه

      مدارک ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود

      کپی کارت ملی و شناسنامه
      اصل گواهی عدم سوءپیشینه
      امضای اقرارنامه
      مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

  دفتر حقوقی کریم خان در زمینه ثبت شرکت ساختمانی، به دو صورت خدمات ارائه می دهد :

      با دادن مشاوره تخصصی لازم ، می تواند به شما راهنمایی کند .
      تمام مراحل را می تواند به وکالت انجام دهد تا با ذهنی راحت و آسوده تمامی امور ثبتی شما در کم ترین زمان ممکن انجام شود.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  چگونه می توان از اختراعات ثبت شده استعلام گرفت؟

  استعلام اختراعات ثبت شده

  طبق ماده ۱ قانون ثبت اختراعات ، علائم تجاری و طرح های صنعتی ، اختراع حاصل تفکر و خلاقیت فرد یا اشخاصی می باشد که برای نخستین بار فرآیند یا فرآورده ای ویژه را تحویل می دهد و مساله ایی را در یک فن ، حرفه ،صنعت ، فناوری و امثال آن ها حل کند.

  چگونه می توان از اختراعات ثبت شده استعلام گرفت؟

  اختراعی می تواند به ثبت برسد که دربردارنده خلاقیت جدید و در صنعت کاربرد داشته باشد. خلاقیت جدید شامل می شود از آنچه که قبلا در صنعت یا فن وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن ذکرشده واضح و مبرهن نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی استفاده یا کاربرد داشته باشد که در رشته ای از صنعت قابل کاربرد یا ساخت باشد. منظوراز صنعت ، معنای وسیع آن می باشد ودربردارنده ی مواردی نظیر کشاورزی ، صنایع دستی ، خدمات و ماهیگیری نیز می شود. ( ماده ۲ قانون ثبت اختراعات ، علائم تجاری و طرح های صنعتی )

  درنتیجه مطابق قانون ذکر شده،درصورتی که اختراعی قبلا ثبت شده باشد دیگر امکان به ثبت رسیدن را ندارد.به همین دلیل ،برای جلوگیری از رد شدن اختراعی که پیشنهاد شده است ، می بایست قبل از اقدام به ثبت از اختراع موردنظر استعلام گرفت .

      روش های استعلام اختراع

  با رجوع به پایگاه اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور از اختراعات ثبت شده می توان استعلام گرفت.
  همین طور برای جستجوی اختراعات در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می توان به آدرس http://sabt.gov.ir/patent/patentlist.aspx رجوع کرد.

  لازم به یادآوری می باشد ، متقاضیان عزیز به منظور جستجوی اختراع های ثبت شده در امریکا و اروپا می توانند به نشانی HTTP://google.com/patents رجوع کنند.

      مطابق قانون کدام اختراعات از زمینه ی حمایت خارج می باشند ؟

  به موجب ماده ۴ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری موارد زیر از زمینه ی حمایت از اختراع خارج است :

      الف -کشفیات ، آثار هنری و نظریه های علمی روش های ریاضی
      ب- قواعد ، طرح ها یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های اجتماعی و ذهنی
      ج- روش های معالجه و تشخیص بیماری های انسان یا حیوان
      این بند دربردارنده ی فرآورده های مطابق با تعریف اختراع و قابل کاربرد در روش های یادشده نمی شود .
      د- منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها
      ه- چیزی که قبلاَ در صنایع و فنون پیش بینی شده باشد.
      صنعت یا فن قبلی عبارت است از هر چیزی که در گوشه ایی از دنیا ازروش انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق کاربرد عملی و یا هر راه دیگری ، قبل از درخواست و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع فاش شده باشد .
      چنانچه فاش شدن اختراع طی مدت شش ماه پیش از تاریخ درخواست یا در موارد لازم قبل از تاریخ حق تقدم اختراع انجام شده باشد، از ثبت جلوگیری نخواهد کرد ..
      و- اختراعاتی که استفاده از آن ها با موازین شرعی یا اخلاق حسنه یا نظم عمومی مغایرت داشته باشد.

  در شرکت ثبت کریم خان ، مشاوران ارشد به شما در زمینه ی اختراعات مشاوره لازم را خواهند داد و شما را راهنمایی خواهند کرد .

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  جستجوی شرکت های ثبت شده

  بررسی طریقه جستجوی شرکت های ثبت شده

  موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد در خصوص جستجوی شرکت های ثبت شده مطالبی را به شما ارائه دهد.هر شرکتی برای رسمی شدن و یافتن هویت حقوقی می بایست ثبت گردد،نتیجتاً ثبت شرکت ها امری الزامی است و دولت باید تا حدی که ممکن است در تشکیل آن ها نظارت کافی را به عمل بیاورد تا از آن سو استفاده نشود.

  جستجوی شرکت های ثبت شده
  طریقه استعلام گرفتن از شرکت های ثبت شده

  کلیه شرکت ها پس از کامل نمودن مرحله های ثبت و دریافت شماره ثبت برای متقاضیان قابل استعلام و پیگیری می باشند ، درزیر به روش های استعلام شرکت های ثبت شده می پردازیم .

      یکی از مهم ترین منابع مستند برای تمامی افراد ، ارگان ها ، سازمان های خصوصی و دولتی ، سامانه استعلام افراد حقوقی کشور به نشانی http://ilenc.ir می باشد . در این سامانه درج یکی از اطلاعات زیر برای استعلام شرکت اجباری می باشد :
      • اسم شرکت
      • شماره ثبت شرکت
      • شناسه ملی شرکت
      مواد لازم و مهم هر شرکت در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود تا همه از آن مطلع گردند.بدین سبب، در صورتی که می خواهید از ثبت شدن شرکتی مطلع گردید می توانید به سامانه روزنامه رسمی به آدرس http://rooznamehrasmi مراجعه کنید .بواسطه این سامانه می توانید پرینت روزنامه رسمی ثبت شرکت خود را نیز همراه خود داشته باشید. با ورود به این سامانه با وارد کردن حداقل یکی از اطلاعات خواسته شده ( نام شرکت / شماره ثبت شرکت / شناسه ملی شرکت ) می توان اطلاعات شرکت را بررسی کرد .
      همچنین تمامی آگهی های قانونی سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ از طریق پورتال http://rrk.ir با قابلیت جستجوی پیشرفته قابل پیگیری می باشد.
      برای دریافت هر نوع استعلام از اداره ثبت شرکت ها ، می توان به سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرد. در حالت کنونی با اجرایی شدن سامانه ی ثبت شرکت ها و موسسه های غیر تجاری مراجعه های ارباب رجوع به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ی اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir به صورت غیر حضوری انجام می شود.اضافه بر آن می توان تمامی اطلاعات مرتبط به چگونگی تنظیم درخواست ها ومدرک های لازم بخش نامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکت ها و اطلاع رسانی های آینده را نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http:sherkat.ssaa.ir پیگیری کند .

  در صورتی که اطلاعات مجموعه ای به یکی از روش های بالا پیدا نشد نشان دهنده ی آن می باشد که این مجموعه به عنوان شرکت به طور قانونی ثبت نشده است.

  ” ارائه خدمات تخصصی ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت کریم خان “
  { با بهره گیری از پاسخگویی و مشاوره ی رایگان }

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی

  توضیحاتی در باب ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی

  ثبت ، انتشار و بررسی آگهی طرح صنعتی طبق ترتیب زیر می باشد:

  ثبت طرح صنعتی نیاز به دادن اظهارنامه به مرجع ثبت دارد. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی می بایست در ۲ نسخه و در فرم ویژه و به زبان فارسی تنظیم شود و بعد از اعلام تاریخ، به وسیله ی درخواست کننده یا نماینده قانونی او امضاء شود. اداره مالکیت صنعتی بعد از دریافت اظهارنامه، آن را از نظر یکسان بودن با قانون مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوطه را منتشر و گواهی ثبت آن را به اسم درخواست کننده صادر می کند ، در غیر این صورت اظهارنامه را ردشده اعلام می کند.

  ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی

  چنانچه طرح درخواستی طبق قانون های نمایش داده شده باشد، بعد از ثبت طرح صنعتی، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه انتشار می یابد. در چنین حالتی اداره مالکیت صنعتی ، یک آگهی شامل تاخیر انتشار طرح صنعتی ذکرشده و اطلاعات مرتبط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تاخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را انتشار می دهد . بعد از منقضی شدن زمان تاخیر درخواست شده اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را انتشار خواهد داد. رسیدگی به دعوی در خصوص یک طرح صنعتی ثبت شده در زمان تاخیر انتشار آگهی منوط به آن می باشد که اطلاعات درج شده در دفاتر ثبت و اطلاعات مرتبط با پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می گردد به طور کتبی ابلاغ شده می باشد.

  ممکن است ضمن اظهارنامه مطالبه گردد که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ ارائه اظهارنامه حداکثر طی مدت دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تاخیر افتد.

  هر ذی نفعی می تواند ابطال ثبت طرح صنعتی را مطالبه کند. در چنین حالتی می بایست اثبات کند که یکی از شرایط نوشته شده در مواد (۲۰) و (۲۱) که در این مطلب ذکر گردید، رعایت نشده است و یا شخصی که طرح صنعتی به نام او ثبت شده قائم مقام یا پدیدآورنده قانونی او نمی باشد.

  اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ ارائه اظهارنامه ثبت آن است.این زمان را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید کرد.بعد از انقضاء هر دوره که از پایان دوره آغاز می گردد،یک مهلت شش ماهه جهت پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

  ” ارائه خدمات تمام و کمال ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت کریم خان “

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  کد اقتصادی حوزه مالیاتی جنوب

  نکاتی در خصوص کد اقتصادی حوزه مالیاتی جنوب

  هر موسسه یا شرکت پس از ثبت و صدور آگهی تأسیس آن می بایست در دارایی تشکیل پرونده داده و به اخذ کد اقتصادی بپردازد. کد اقتصادی شماره ای می باشد ۱۲ رقمی که برای افراد حقوقی و حقیقی که به تولید خدمات و کالا مشغول می باشند، تعیین شده است. این کد به منظور شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد. مطابق این اساس، طبق قانون مالیاتی تصویب شده،کلیه ی شرکت های ثبت شده برای دریافت گواهی ارزش افزوده و تحویل گزارش های فصلی لازم به دریافت کد اقتصادی می باشند.

  کد اقتصادی حوزه مالیاتی جنوب

      مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی و مشخص نمودن حوزه

      کپی مدارک ثبتی شرکت دارای اظهارنامه ، اساس نامه ، تقاضانامه و شرکت نامه و آگهی تاسیس

  ۲٫ روزنامه آخرین تغییرات شرکت ( در صورت وجود )

  ۳٫ مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره ( کپی برابر اصل شده ی کارت ملی و شناسنامه)

  ۴٫ قبض برق و تلفن مرتبط به کدپستی و آدرس شرکت

  ۵٫ سند مالکیت یا اجاره نامه . در ارتباط با اجاره نامه توجه به نکات زیر دارای اهمیت می باشد :

      الف) اجاره نامه می بایست حتما به اسم شرکت باشد.
      ب) اجاره نامه می بایست حتما دارای کد رهگیری باشد .
      ج) آدرس درج شده در اجاره نامه یا آدرس رسمی و ثبت شده شرکت یکسان باشد .

  ۶٫ تکمیل دفترچه ثبت نام افراد حقوقی
  ۷٫ دریافت گواهی امضاء دارندگان امضاء در دفتر خانه
  ۸٫ پرداخت فیش حق تمبر ( ۲ در هزار دارایی شرکت )
  ۹٫ مهر شرکت

  در ضمن مطابق قانون، نشانی شرکت می بایست آدرس درست بوده و ملک مورد نظر تجاری یا اداری باشد. در غیر این صورت شرکت تخلف قانونی مرتکب شده است و قادر به تعیین حوزه مالیاتی و دریافت کد اقتصادی نمی باشد.

      نشانی حوزه های مالیاتی جنوب تهران برای تشکیل پرونده مالیاتی

      خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار ، پلاک ۶۷( حوزه مهندسین ) شماره تلفن : ۶۶۰۲۴۴۲۰
      خیابان پیروزی، خیابان شکوفه ، نبش خیابان سیرجان ، پلاک ۲۴۲ ، ساختمان شکوفه ( حوزه مهندسین ) شماره تلفن : ۳۳۳۳۲۵۱۵

      نشانی اداره کل حوزه ی مالیاتی جنوب شهر تهران جهت ارائه لوح فشرده گزارش صورت معاملات فصلی ( ماده ۱۶۹ مکرر)

      بلوار نواب، نبش بریانک شرقی، ساختمان نواب ، شماره تلفن : ۵۵۴۳۱۲۴۶

      نشانی ادارات کل جنوب مالیاتی استان تهران

      شهر ری، نرسیده به میدان شهرداری، جنب فروشگاه رفاه ،کوچه رفاه ، شماره تلفن : ۵۵۹۶۲۹۹۲

  جهت کسب اطلاعات بیشتر ، با ما تماس حاصل فرمایید.

  مشاوران ثبت شرکت کریم خان، مفتخر می باشند با مشاوره تلفنی در خدمت شما عزیزان باشند.

      شماره تماس:۸۷۱۴۷۰۰۰-۰۲۱
      تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های درج شده در سامانه
      سامانه ی حرفه ایی ثبت کریم خان http://sabt-online.com
      پست الکترونیکی به آدرس sabt-online@ gmail.com

  آدرس:تهران،خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر ، روبروی سفارت عراق ، کوچه ولدی پ

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :8
  • ...  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic