منظور از شرکت های خصوصی، شرکت های تجاری است که در ماده 20 قانون تجارت انواع آن ها به شرح ذیل ذکر شده است :
الف- شرکت سهامی ( شامل شرکت سهامی عام و خاص )
ب- شرکت های با مسئولیت محدود
ج- شرکت های تضامنی
د- شرکت های نسبی

ه- شرکت های مختلط سهامی
و- شرکت های مختلط غیرسهامی
ز- شرکت های تعاونی ( شامل تولید ، مصرف ، اعتبار ، وام و روستایی )
طبق ماده 195 قانون تجارت ایران، ثبت کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون ، الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است .
به موجب ماده اول قانون ثبت شرکت ها مصوب 11/ 3/ 1310 ، برای ثبت شرکت های خصوصی باید تقاضای ثبت ، از اداره ثبت شرکت ها به عمل آید. تقاضای ثبت کردن شرکت، به وسیله تنظیم اظهارنامه صورت می پذیرد که در تهران به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران تسلیم و در شهرستان ها به ادارات ثبت محل تحویل می شود.
همچنین به استناد ماده 25 قانون ثبت شرکت ها :
" ثبت شرکت های ایرانی باید مطابق مقررات قانون تجارت به عمل آید ".
الزامات مربوط به ثبت شرکت های تجاری ، صرف نظر از تفاوت های اندک، مشابه و یکسان است که ذیلاَ به مراحل ثبت آن ها اشاره می گردد .
لازم به ذکر است آثار ناشی از انجام تشریفات ثبت به شرح ذیل است :
1- با ثبت کردن شرکت، شخصیت حقوقی و قانونی معنی پیدا می کند.
2- از این طریق، اساسنامه ، شرکتنامه و سایر اسناد رسمیت می یابد.
3- عملکرد مدیران شرکت در گرو تثبیت شرکت است و حصول اطمینان سهامداران ( شرکاء ) و هیات موسس نیز نسبت به روند قانونی تشکیل شرکت در اثر ثبت حاصل می شود.
4- از نظر قانون ، ایجاد هر گونه فعالیت اقتصادی، مالی و حقوقی مستلزم ثبت شرکت است.

نحوه درخواست ثبت و مراحل آن 
1- تهیه و تکمیل فرم درخواست شامل اطلاعات اساسی نظیر نام، نوع فعالیت، مرکز اصلی، تابعیت، میزان سرمایه
2- مراجعه به سامانه اداره مذکور و تکمیل اطلاعات خواسته شده و تعیین نام شرکت
3- ارسال مدارک لازم به اداره مربوطه از طریق پست پس از پذیرش اینترنتی
4- درج بارکد پستی در سامانه
پس از تسلیم اسناد و مدارک مزبور به مرجع ثبت شرکت ها و انجام بررسی های لازم و ثبت مراتب در دفتر مخصوص ثبت و دفتر دیگری که شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه در آن درج می شود ، خلاصه مفاد شرکتنامه باید ظرف یک ماه در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت درج و منتشر شود.
در شرکت های سهامی موارد ذیل نیاز به ثبت و آگهی دارند : ( م 106 ل. ا. ق. ت )
- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ؛
- تصویب ترازنامه ؛
- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه ؛

مراحل ثبت شرکت خصوصی
- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
در سایر شرکت های تجاری، موارد ذیل نیاز به ثبت و آگهی دارند :
- ثبت اصل شرکت و اعلان خلاصه شرکت نامه و منضمات آن ظرف ماه اول تشکیل ( م 197، 195 ق. ت )
- ثبت شعبه های شرکت و اعلان تشکیل شعبه شرکت ظرف ماه اول از تشکیل شعبه ، چه شعبه شرکت متعلق به یک شرکت داخلی باشد و چه متعلق به یک شرکت خارجی ( م 197، 195 ق. ت )
- تغییر اساسنامه شرکت ( م 200 ق. ت )
- تمدید مدت شرکت ( م 200 ق. ت )
- انحلال شرکت به هر دلیلی که باشد ( م 200 ق. ت )
- تعیین کیفیت تفریغ ( م 200 ق. ت )
- تبدیل شرکا ( م 200 ق. ت )
- خروج بعضی از شرکا از شرکت ( م 200 ق. ت )
- تغییر اسم شرکت ( م 200 ق. ت )
- تعیین اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه شرکت ( م 205 ق. ت )